Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

NIEUWE WEDSTRIJD IN SAMENWERKING MET DE LANDSBOND EN VLAM

 Heb jij de Mooiste Vleestoog van 2020?


Ben jij uitbater van een buurtsuper of een slagerij/speciaalzaak en heb je een ruim assortiment lokaal geproduceerd vlees?

Slaag je erin om het vlees en de vleeswaren mooi te doen opvallen?

Hecht je belang aan de creatieve inrichting van je vleestoog?

Schrijf je in tot en met vrijdag 1 mei en wie weet sleep jij de titel van Mooiste Vleestoog 2020 in de wacht!

Er worden in totaal 2 winnaars gekozen, één per wedstrijdcategorie: buurtsuper en slagerij/speciaalzaak.

Prijzen

Bij deelname aan de wedstrijd, krijg je sowieso een individueel rapport van de mystery shoppers voor jouw winkelpunt.

Als winnaar van de categorie slagerij/speciaalzaak krijg je dit mooie prijzenpakket:

 • Waardebon van 1.000 euro incl. BTW voor de aankoop van Belgisch rund- en varkensvlees;
 • Luxe vleesmes;
 • Media-aandacht (online via de VLAM-kanalen, regionale pers ...).

Jouw overwinning wordt in de kijker gezet op jouw winkelpunt.


Voor wie?

De wedstrijd staat open voor alle zelfstandige supermarkten, kaas-, vlees- en groentespeciaalzaken, slagers en marktkramers met een passie voor producten van bij ons.

Waarom?

Dagelijks lever jij met je zaak inspanningen om verse, lokale producten in de kijker te zetten. Je hebt een passie voor producten van bij ons en je weet als geen ander dat een uitnodigende versrayon het beste lokmiddel is voor je zaak. Door producten van bij ons in de kijker te zetten, speel je bovendien in op de groeiende vraag naar lokale producten.


VLAM organiseert samen met Landsbond en Buurtsuper.be ter promotie van Belgisch vlees de wedstrijd Mooiste Vleestoog.

Wedstrijdverloop

De inschrijvingen worden beoordeeld door een jury.

De gekozen kandidaten worden vervolgens bezocht door mystery shoppers. Zij beoordelen de rayons aan de hand van een 10-tal vragen. Iedere deelnemer krijgt hiervan een individueel rapport.

De finalisten per categorie worden vervolgens bezocht door een jury van experten, die de uiteindelijke winnaar per wedstrijdcategorie zullen kiezen.

Prijzen

Iedere deelnemer krijgt een individueel rapport van de mystery shoppers. De winnaars krijgen ook een mooi prijzenpakket, waaronder een cheque van 1.000 euro.

Meer info over de te winnen prijzen vind je op www.mooistevleestoog.be

 

Je kan je inschrijven voor meerdere wedstrijdcategorieën.
Inschrijven kan tot en met vrijdag 1 mei 2020.

 Wedstrijdreglement Mooiste Vleestoog 2020

Wedstrijdcategorie Slagerij/Speciaalzaak


Artikel 1: Organisator en reglement

Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 in 1030 Brussel en met KBO-nr. 0454 423 323, hierna genoemd ‘de Organisator’.

VLAM organiseert de wedstrijd “Mooiste Vleestoog 2020”.

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via www.mooistevleestoog.beorganiseert.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.mooistevleestoog.be. De deelnemers die een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, kunnen hiervoor een mail sturen naar b2b@vlam.be.

 

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd bestaat uit twee wedstrijdcategorieën: categorie buurtsuper en categorie slagerij/speciaalzaak. Dit is het wedstrijdreglement voor de wedstrijdcategorie Slagerij/Speciaalzaak.

De categorie slagerij/speciaalzaak staat open voor uitbaters van zelfstandige slagerijen, vleesspeciaalzaken en speciaalzaken met een vleestoog met vestiging in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.

 

Artikel 3: Wedstrijd

De wedstrijd verloopt via www.mooistevleestoog.be. De inschrijvingen voor de wedstrijd lopen van maart 2020 tot 1 mei 2020 (23:59:59).

De selectie van de winnaars in beide categorieën wordt 12 juni 2020 afgerond.

Enkel de deelnames - ontvangen uiterlijk op 1 mei 2020 om 23:59:59 - worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer moet:

1. Zich registreren op www.mooistevleestoog.be.

2. Minstens 3 foto’s bezorgen. Deze kunnen digitaal verzonden worden via de website www.mooistevleestoog.be of opgestuurd worden naar ‘VLAM – wedstrijd de mooiste vleestoog’, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel (tel: +32 2 552 80 11).

De foto’s geven het volgende weer:

een globaal overzicht van de vleestoog

het aanbod Belgisch vlees (uitgezonderd charcuterie)

een foto van wat de vleestoog speciaal maakt

3. Een motivatie voor de deelname in maximum 1000 tekens weergeven. Ze kan online ingevuld worden op www.mooistevleestoog.be of opgestuurd worden naar ‘VLAM – wedstrijd de mooiste vleestoog’, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel (tel: +32 2 552 80 11).

Enkel volledige inschrijvingen, ontvangen voor 1 mei 2020 23:59:59, worden aanvaard.

 

Artikel 4: Verloop van de wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Ook de samenstelling van de jury kan niet worden aangevochten.

Stap 1:

Een interne jury zal alle inschrijvingen beoordelen en maximum 25 laureaten per categorie selecteren. Iedere uitbater kan maar met één zaak geselecteerd worden.

Indien meerdere zaken van dezelfde laureaat in aanmerking komen, wordt de hoogst gerangschikte zaak geselecteerd voor verdere deelname.

Stap 2:

Uit de laureaten worden per categorie drie finalisten geselecteerd door een panel van mystery shoppers. Deze mystery shoppers werken met een standaard checklist en worden voldoende gebriefd om een uniforme beoordeling te garanderen.

De mystery shoppers worden gevraagd om rond te lopen in de zaak en een goed beeld te vormen van de orde, netheid en organisatie van de volledige vleestoog. De vleestoog wordt in beeld gebracht door 2 overzichtsfoto's.

Daarnaast wordt de vleestoog beoordeeld aan de hand van 9 vragen:

 • de presentatie van het vlees
 • de aanwezigheid van een duidelijke prijsaanduiding
 • het vlees dat van Belgische origine is
 • de aanwezigheid van een duidelijke verwijzing naar het land van oorsprong
 • of er voldoende voorraad aanwezig is in de toog
 • algemene netheid, orde en organisatie
 • het gebruik van een creatieve inrichting
 • vriendelijkheid van het personeel
 • eventuele positieve punten en verbeterpunten voor het winkelpunt

Stap 3:

Uit de drie finalisten per categorie wordt één winnaar geselecteerd door een jury van experten. Bij deze finale beoordeling is er een visuele beoordeling van de vleestoog. Deze beoordeling vindt plaats tussen 28 mei en 10 juni 2020.

 

Artikel 5: Prijzen

Na afloop van de mystery shopper wedstrijdronde krijgt ieder winkelpunt een individueel rapport met de beoordeling van de mystery shoppers.

De winnaar van de categorie slagerij/speciaalzaak kan rekenen op:

1.000 euro incl. btw voor de aankoop van Belgisch rund- en varkensvlees (uitgezonderd charcuterie);

Luxe vleesmes;

Media-aandacht (online via de VLAM-kanalen, regionale pers ...).

De prijs voor categorie slagerij/speciaalzaak wordt uitgereikt op het gewonnen winkelpunt en vindt plaats op 16 of 18 juni 2020.

Het rund- en varkensvlees, dat van Belgische oorsprong moet zijn, kan aangekocht worden bij een vleesgrossier naar keuze. VLAM zal de factuur ten bedrage van maximaal 1.000 euro (incl. BTW) rechtstreeks aan desbetreffende grossier betalen.

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

 

Artikel 6: Winnaars

De bekendmaking van de winnaar van de categorie slagerij/speciaalzaak gebeurt op het gewonnen winkelpunt en vindt plaats op 16 of 18 juni 2020.

 

Artikel 7: Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

 

Artikel 8: Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

 

Artikel 9: vrijwaring tegen rechten van derden

Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de Organisator van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator.

Stockfoto's mogen derhalve niet worden ingezonden. Foto's waarop mogelijk recht rust van derden (bekende Vlamingen, fotomodellen, etc.), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.

 

Artikel 10: Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website www.mooistevleestoog.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

 • Naam en voornaam
 • Naam en voornaam contactpersoon
 • E-mailadres zaakvoerder
 • GSM zaakvoerder
 • Naam winkelpunt
 • Adres winkelpunt
 • Sluitingsdag(en) winkelpunt
 • Openingsuren winkelpunt

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie, om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar. De deelnemer gaat eveneens akkoord met deelname aan een fotografische of audiovisuele reportage, zonder recht op bijkomende vergoedingen bij winnen van de wedstrijd.).

Deze gegevens worden ook opgenomen in een bestand bestemd voor direct marketing-doeleinden. De Deelnemers zullen onder andere uitgenodigd worden voor andere, gelijkaardige acties van de Organisator in de toekomst.

Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het wedstrijdreglement en verleent hij het recht om de bezorgde foto’s te allen tijde te gebruiken en/of te publiceren voor verschillende doeleinden. De deelnemer garandeert over deze rechten te beschikken en vrijwaart de organisator in dat opzicht tegen ieder verhaal van derden.

 

Artikel 11: Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

Artikel 12: Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.