Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

Favoriete BBQ-vlees van de Belg is … worst (klik hier)

 

U bent van harte uitgenodigd op de Elion on tour infoavond, georganiseerd door Elindus, partner van de Landsbond der beenhouwers. De avond vindt plaats op 11 juni  op de site van FRAX in Hoogstraten.

Tijdens deze inspirerende avond:

  • Ontdekt u Elion, het nieuwste product van Elindus.
  • Leert u hoe Elion uw batterij stuurt en zo een kostenpost omzet in een verdienmodel.
  • Ontdekt u hoe Elion connecteert met uw digitale teller en uw batterij rendabeler maakt door sturing op de onbalansmarkt.

De deuren gaan open om 19u30, waarna u kunt genieten van een presentatie over Elion. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten met de experten.

Om u aan te melden:

Stuur een mailtje naar Marc Desmet (marc.desmet@tds-energy.be) en laat hem weten met hoeveel personen u aanwezig zal zijn.

Adres:

FRAX Kleistraat 9 (industriezone) 2320 Hoogstraten

Tot ziens op 11 juni!

Eli-wat?

De energietransitie heeft een nieuw tijdperk van elektrificatie ingeluid. Het elektriciteitsnet stoot op zijn limieten en de nood aan flexibiliteit wordt steeds groter. Elion stuurt uw batterij en zet op die manier een kostenpost om in een verdienmodel.

Benieuwd hoe Elion uw batterij rendabeler maakt?

Kom dan naar onze infoavond en ontdek alles over Elion!

Op zoek naar slimme oplossingen voor uw afvalbeheer?

Baat u een beenhouwerij of een traiteurzaak uit, dan krijgt u verschillende afvalstromen te verwerken. Door uw afval selectief in te zamelen kan u uw volume restafval en bijgevolg uw afvalfactuur aanzienlijk verlagen. Bovendien verplicht de wetgeving om uw afval aan de bron te sorteren. Deze sorteerplicht houdt in dat u uw afval niet in de restafvalcontainer mag weggooien.

Welk afval moet verplicht gesorteerd worden?

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een nieuwe sorteer verplichting voor alle bedrijven in België. Voortaan moet elk bedrijf keukenafval en etensresten (swill) en verpakte levensmiddelen apart inzamelen. Ook andere afvalstromen zoals restafval, PMD-afval, papier en karton, glasafval, folies en recycleerbare harde kunststoffen moeten apart gesorteerd worden. Want hoe beter er gesorteerd wordt aan de bron, hoe zuiverder de afvalfracties, hoe makkelijker de recyclage achteraf.

Wat zijn de meest voorkomende afvalstromen in de slagerij?

In de slagerij komen verschillende afvalstromen voor, waaronder restafval (producten die niet geschikt zijn voor sortering of recycling zoals vleespapier of vleesvellen), papier en karton (kartonnen vleesbakjes), PMD-afval (Plastic vleesverpakkingen, metalen conservenblikken, drankkartons), keukenafval en etensresten (vlees, groenten, fruit, bereide maaltijden, voorverpakte bakjes met maaltijden, emmertjes met soep, en meer), slachtafval, harde kunststoffen (harde plastic bakjes, plastic snijplanken en emmers), verpakkingsfolies en glas.

3Veolia biedt op maat gemaakte oplossingen voor het ophalen en verwerken van deze afvalstromen, met uitzondering van slachtafval. Slachtafval is een specifieke en complexe afvalstroom die ook een specifieke behandeling vraagt. Slachtafval moet ook apart gesorteerd worden. Wij adviseren hiervoor samen te werken met gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven die voldoen aan de geldende regelgeving voor het ophalen en verwerken ervan.

Welke soorten afval worden geproduceerd in een traiteurzaak?

Hoewel er enige overlap is, zijn er ook verschillen in afvalstromen die vrijkomen in een traiteurzaak. Traiteurs bereiden en verkopen vaak bereide gerechten en maaltijden, wat kan resulteren in keukenafval en etensresten zoals groenten, fruit en verpakkingsafval zoals bakjes voor afhaalmaaltijden en aluminiumfolie voor cateringgerechten. Vanwege de bereiding van voedsel en de noodzaak van hygiëne hebben traiteurs ook meer schoonmaakafval, zoals gebruikte doeken, papieren handdoeken en schoonmaakproducten. Aluminiumfolie en flacons van afwas- en schoonmaakmiddel gooit u best weg bij het PMD-afval. Gebruikte doeken en papieren handdoeken horen thuis bij het restafval.

Welke container voor welke afvalstroom?

Wilt u één of meerdere rolcontainers huren om uw afval gescheiden te laten ophalen? Bij Veolia vindt u snel en eenvoudig de container die u nodig heeft in functie van uw afvalvolume en de ruimte die u beschikbaar hebt. Wij leveren de container waar u hem wilt, halen hem op wanneer u dat wilt en verwerken uw afval. Welke premies kan u aanvragen? Afval sorteren is wettelijk verplicht voor bedrijven. In ruil voor deze inspanningen, en door samen te werken met een afvalophaler zoals Veolia, kan u recht hebben op verschillende premies. VAL-I-PAC biedt verschillende soorten premies aan bedrijven die hun verpakkingsafval (papier/karton, plastic verpakkingsafval, houten verpakkingsafval) selectief inzamelen en laten ophalen om vervolgens gerecycleerd te worden. Fost Plus biedt een eenmalige welkomstpremie van 75 euro aan bedrijven die starten met het apart sorteren en laten inzamelen van hun PMD-afval.

Hoe de premie aanvragen?

De formaliteiten voor het aanvragen van deze premie(s) zijn beperkt tot het strikte minimum. Informeer Veolia dat u de premies wilt ontvangen en wij regelen de administratie. Komt u in aanmerking voor het ontvangen van een premie, krijgt u een brief of e-mail met een login code. Hiermee kan u online uw bankgegevens invullen en wordt de premie uitbetaald door VAL-I-PAC en/of Fost Plus.

Om meer te leren over de premies, raadpleeg de Veolia websitehttps://shop.veolia.be/afval-advies/premies

 Van welk voordeel kan u nog genieten? Bovenop de eventuele premies kan u bij Veolia een container aanvragen waarna u een korting van 5% op uw bestelling krijgt.

Hulp nodig? Wij zijn er voor u! Heeft u vragen over welke container u nodig heeft?

Bel gerust onze expert Katrien De Corte op 0476 20 23 19 of vul het contactformulier in op onze webshopwww.shop.veolia.be  via de rubriek contact. U bent al Veolia klant en u hebt een vraag? Via onze handige online tool, Easy Waste kan u snel en eenvoudig uw afspraken beheren en wijzigingen doorvoeren. Wilt u meer te weten komen over de voedings- en drankenhandelsector?

Bezoek onze websitehttps://shop.veolia.be/nl/content/sector/voedings-endrankenhandel/beenhouwers-en-traiteurs

Voor meer informatie over de sorteerwetgeving, premies en afvalbeheer voor beenhouwers en traiteurs.

Veolia Belgium & Luxembourg

Boulevard Poincaré 78-79,

1060 Bruxelles

Tel : 02 209 70 00 |www.shop.veolia.be
À la recherche de solutions malignes pour votre gestion des déchets ?

Si vous exploitez une boucherie ou un magasin traiteur, vous avez divers flux de déchets à traiter. En triant vos déchets de manière sélective, vous pouvez réduire considérablement votre volume de déchets résiduels et par conséquent votre facture en la matière. La législation vous oblige en plus à trier vos déchets à la source. Cette obligation de tri implique que vous ne pouvez pas jeter vos déchets dans le conteneur à déchets résiduels.

Quels sont les déchets qu’il est obligatoire de trier ?

Depuis le 1er janvier 2024, il y a une nouvelle obligation de tri en vigueur pour toutes les entreprises de Belgique. Chaque entreprise doit dorénavant collecter séparément les déchets de cuisine et restes de nourriture et les denrées alimentaires emballées. D’autres flux de déchets, comme les déchets résiduels, PMD, papier et carton, verre, films et plastiques durs recyclables, doivent également être triés séparément. Car mieux on trie à la source, plus pures seront les fractions de déchets et plus facile sera le recyclage ultérieur.

Quels sont les flux de déchets les plus courants en boucherie ?

En boucherie, il y a plusieurs flux de déchets, parmi lesquels les déchets résiduels (produits qui ne conviennent pas au tri ou au recyclage, comme le papier à viande ou les peaux de viande), papier et carton (raviers en carton), déchets PMD (emballages en plastique, boîtes de conserve métalliques, cartons à boisson), déchets de cuisine et restes de nourriture (viande, légumes, fruits, repas préparés, raviers préemballés pour repas, petits seaux pour la soupe, etc. ), déchets d’abattage, matériaux synthétiques durs (récipients en plastique dur, planches à découper en plastique et seaux), films d’emballage et verre.

Veolia propose des solutions sur mesure pour la collecte et le traitement de ces flux de déchets, à l’exception des déchets d’abattage. Ces derniers représentent un flux de déchets spécifique et complexe, nécessitant aussi un traitement spécifique. Les déchets d’abattage doivent également être triés séparément. Nous conseillons ici de collaborer avec des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets d’abattage, qui satisfont à la réglementation en vigueur dans ce domaine.

Quelles sont les sortes de déchets produites dans une entreprise traiteur ?

Même s’il y a des recoupements, il y a aussi des différences dans les flux de déchets présents dans une entreprise traiteur. Les traiteurs préparent et vendent le plus souvent des plats et des repas préparés, ce qui peut donner lieu à des déchets de cuisine et des restes de nourriture, comme des fruits et des légumes, des emballages, comme des raviers pour les repas à emporter, et des films en alu pour les plats pour collectivités. Vu la préparation de nourriture et la nécessité d’hygiène, les traiteurs ont aussi plus de déchets de nettoyage, comme des serviettes utilisées, des essuie-mains en papier et des produits de nettoyage. Les feuilles de papier alu et les flacons de détergents et de produits de vaisselle iront de préférence avec les déchets PMD, les chiffons utilisés et les essuie-mains en papier avec les déchets résiduels.

Quel conteneur pour quel flux de déchets ?

Vous voulez louer un ou plusieurs conteneurs roulants pour faire enlever vos déchets séparés ? Chez Veolia, vous trouverez vite et facilement le conteneur dont vous avez besoin en fonction de votre volume de déchets et de l’espace dont vous disposez. Nous vous livrons le conteneur à l’endroit où vous le voulez, nous venons l’enlever quand vous le voulez et nous traitons vos déchets.

Quelles primes pouvez-vous demander ?

Le tri des déchets est légalement obligatoire pour les entreprises. En échange de ces efforts, et en collaborant avec une entreprise de collecte des déchets comme Veolia, vous pouvez avoir droit à diverses primes. VAL-I-PAC offre différentes sortes de primes aux entreprises qui trient leurs déchets d’emballage de manière sélective (papier/carton, plastique, bois) et les font enlever pour être ensuite recyclés. Fost Plus offre une prime unique de bienvenue de 75 € aux entreprises qui commencent à trier leurs déchets PMD et les font collecter.

Comment demander la prime ?

Les formalités pour demander cette (ces) primes (s) sont limitées au strict minimum. Informez Veolia que vous voulez recevoir les primes et nous réglons l’administration. Si vous entrez en ligne de compte pour bénéficier d’une prime, vous recevrez une lettre ou un e-mail avec un code login. Avec celui-ci, vous pourrez remplir vos données bancaires en ligne et la prime vous sera versée par VAL-I-PAC et/ou Fost Plus. Pour en savoir plus sur les primes, consultez le site web de Veoliahttps://shop.veolia.be/déchets/primes.

De quel avantage pouvez-vous encore bénéficier ?

En plus des primes éventuelles, vous pouvez demander un conteneur chez Veolia, après quoi vous recevrez une réduction de 5% sur votre commande.

Vous avez besoin d’aide ? Nous sommes là pour vous !

Vous avez des questions sur le conteneur dont vous avez besoin ? N’hésitez pas à téléphoner à notre experte Katrien De Corte au 0476 20 23 19 ou remplissez le formulaire de contact sur notre webshopwww.shop.veolia.be

via la rubrique contact. Vous êtes déjà client chez Veolia et vous avez une question ? Via notre online tool, Easy Waste, vous pouvez vite et simplement gérer vos rendez-vous et effectuer des modifications. Vous voulez en savoir plus sur la législation en matière de tri des déchets ? Cliquez ici pour des explications détaillées sur les flux de déchets qu’il est obligatoire de trier.

Veolia Belgium & Luxembourg

Boulevard Poincaré 78-79,

1060 Bruxelles Tel : 02 209 70 00 |www.shop.veolia.be

 

  

Nieuw onderzoek: De 5G-MIX van VLAM - Vlaams voedingsgedrag ontrafeld (klik hier)

BELANGRIJK BERICHT VAN RENDAC

Vanaf 2024 zal Rendac de ophalingen verzorgen voor de slagersbijproducten. Dit betekent dat Rendac de ophalingen verzorgt en de contracten zal afsluiten.

De slagersbijproducten worden ingedeeld in drie categorieën: 

  • Categorie 3 CC03 slagersafval:  Dit zijn slagersbijproducten dat afkomstig zijn van een slagerij die een CC03(*) certificaat heeft. 
  • Categorie 3 NCC03(**) slagersafval: Dit zijn slagersbijproducten dat afkomstig zijn van een slagerij die geen CC03ertificaat heeft. 
  • Categorie 1/2 slagersafval: Dit zijn slagersbijproducten dat afkomstig zijn van een slagerij die een erkenning heeft om categorie 1/2 materiaal te verwerken. 

De tarieven die geldig zijn vanaf 2024: 

  • Stopkost: 23,5 /stop 
  • CC03 slagersafval:   6.5 EUR / 100 kg 
  • NCC03 slagersafval: 11 EUR / 100kg 
  • Cat1/2 slagersafval: 21 EUR / 100 kg 

(*) Beschikken over het CCO3 certificaat  betekent dat u voor het ophalen van het dierlijk afval van cat.3 erkend bent door OVOCOM( Belgisch overlegplatform van de diervoedersector).
Voor het bekomen en het behouden van dit certificaat moeten er jaarlijks, tegen betaling;  2 audits uitgevoerd worden door een onafhankelijke geaccrediteerde certificatie- of keuringsinstelling.

Deze audit staat volledig los van de audit met betrekking tot het bekomen -van de smiley ( validering van het autocontrolesysteem in de slagerij) .

Het beschikken over een dergelijk certificaat is dan ook enkel interessant wanneer er een zeer hoog volume aan dierlijk afval geproduceerd wordt.

(**) Dit betreft slagers die cat.3 dierlijk afval  laten ophalen.
Veel slagers hebben evenwel  nog steeds een toelating voor de verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal ( GRM) van de wervelkolom van runderen hoewel er enkel  dierlijk afval van cat. 3 geproduceerd wordt.
RENDAC zal door deze bestaande  toelating verplicht worden om  het dierlijk afval onder cat. 1 op te halen.

Op de volgende link kan u nagaan of  u over een dergelijke toelating beschikt :

https://www.static.favv.be/bo-documents/Inter_Adressenlijst_op_Erkenningscode_vleeswinkels.PDF

RENDAC vraagt  u om te gaan tot welke categorie uw slagersafval behoort en een aanpassing aan het contract te laten doen indien dat nodig is. 

Hebt u enkel dierlijk afval van cat. 3 en  staat u op de lijst met de ondernemingen die GRM van de wervelkolom  van runderen mag verwijderen dan dient u dit te wijzigen.

Dit kan op de volgende manieren:

1 via Foodweb 
Om toegang te krijgen kan u zich ofwel aanmelden met ITSME of met uw identiteitskaart en een kaartlezer ofwel met een gevalideerd e-mail adres of gebruikersnaam en een wachtwoord 

2. Door via het aanvraagformulier de stopzetting van de activiteit te melden  aan de Lokale Controle-eenheid via brief, fax of e-mail.

In de rubriek IV activiteiten dient u de volgende code in te vullen:
Plaatscode ( PL) : 009 ; Activiteitencode( AC) : 80 en Productcode (PR): 126
Ook de vermelding stopzetting dient aangekruist te worden en de datum vanaf wanneer de stopzetting ingaat.

Op onze website www.bb-bb.be rubriek nieuws/nieuwsupdate kan u het aanvraagformulier downloaden >>>  zie onder dit bericht !

Van zodra u niet meer voorkomt op de hogervermelde lijst  neemt u contact op met de klantendienst van RENDAC op het nr. 32( 0)53 640 234 of via e-mail klantendienst@rendac.com

Om praktische reden  is op korte termijn overeengekomen met RENDAC en het FAVV dat, indien de toelating voor de verwijdering van GRM niet langer van toepassing is,  een verklaring op eer ( zie kader) zou gedaan worden.

Belangrijke info aangaande vreemde voorwerpen in slagersmateriaal.

Omdat vreemde materialen in de afvalcontainers voor dierlijk afval de verwerking van het afvalmateriaal ernstig verstoren en de kwaliteit en veiligheid van het eindproduct in gevaar brengen, vraagt RENDAC met aandrang   om er voor te zorgen dat  wat in de afvalcontrainer belandt daadwerkelijk in de container hoort.

Het afvalmateriaal wordt namelijk niet zomaar verbrand maar wordt hergebruikt op een duurzame manier. Zo kan uw vleesafval gebruikt worden om petfood van te maken, of om te verwerken tot biodiesel of andere producten. 

Besteed dus extra aandacht aan het scheiden van uw slagersmateriaal. Enkel dierlijke bijproducten in de cat. 3 mogen in de containers terechtkomen. 

Plastic (folie, plastic bakjes, …), hout (satéstokjes, plankjes, …), metaal  (blik, messen, …), papier en karton, glas, visafval -etc horen niet thuis bij het dierlijk afval! 

Vanaf 2 februari 2024 zullen containers met niet-conform materiaal niet meer geledigd worden.

Bij herhaling  zal RENDAC  de  lediging uitvoeren onder cat.1  en het daarbij horende tarief.

Model van aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning - FAVV

>>> Modelbrief (hier downloaden)