Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

Website coronavirus COVID-19
https://www.info-coronavirus.be/nl/

Federale steunmaatregelen en andere nuttige informatie

https://economie.fgov.be/nl 

Gewestelijke steunmaatregelen en andere nuttige informatie

Vlaams Gewest : www.vlaio.be 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  https://1819.brussels/nl

Steunmaatregelen FOD Financiën
https://financien.belgium.be/nl/coronavirus 

FAVV
Aanbevelingen voedselverwerkende bedrijven

Document woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen.In bijlage vindt u een overzicht van de overheidsmaatregelen  ( inclusief de steunmaatregelen) .

Zoals u kan vaststellen zijn de voedingswinkels niet geviseerd door de weekendsluiting.

Aangezien bij de communicatie eenzijdig verwezen wordt naar supermarkten leidt dit tot verwarring. Via chat met het kabinet van minister-president Jambon werd ons bevestigd dat de slagerijen open mogen blijven tijdens het weekend aangezien deze een voedingszaak zijn. 


Coronavirus: Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen

Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:
 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden
  aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen
  of in besloten ruimtes;

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt
 • aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde
 • aanbevelingen.

Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .
Wat het openbaar vervoer betreft:
 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.
We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde
aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en
met name voor bepaalde sectoren.

In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :
 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.
Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen
wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel
hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te
beperken.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • - Voor vragen over economie: 0800/120.33

Federale steunmaatregelen

Uitkering tijdelijke werkloosheid stijgt

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken.

Afbetalingsplan RSZ

Kampt je bedrijf met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis? Dan kan je voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De RSZ zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen. 
Wat is het voordeel hiervan? Je kan je schuld aflossen met maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Leef je het plan na, dan kan je je economische activiteiten normaal voortzetten.

 Betalingsplan BTW

Ook de federale overheidsdienst Financiën voorziet steunmaatregelen voor bedrijven die hinder ondervinden door het coronavirus. Dat moet zulke ondernemingen meer financiële ademruimte geven en toelaten om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Zo kan je tot en met 30 juni 2020 btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag.

Betalingsplan bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw. 

Betalingsplan personenbelastingen en vennootschapsbetalingen

Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw en bedrijfsvoorheffing.

 

 

Vermindering sociale bijdragen

Ook voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus zijn er extra steunmaatregelen. 

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. 

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen of overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daaromgenoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.

De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

Deze situaties worden geval per geval bekeken.

Tijdelijke werkloosheid

Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie stil omdat leveringen uitblijven? Dan kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. 

De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.
Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus.

 

Bijkomende informatie kan u terugvinden op de website van de FOD Economie www.economie.fgov.be

Steunmaatregelen Vlaams Gewest

Sluitingspremie

De regering voorziet een eenmalige premie van 4.000,00 euro voor horeca zaken die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend moeten sluiten gaat het om 2.000,00 euro.

Indien de sluiting langer dan 3 weken duurt dan komt er een forfaitair bedrag van 160 euro per sluitingsdag boven op.

Crisiswaarborg

Bedrijven in financiële moeilijkheden met bestaande financiële schulden kunnen bij de banken een nieuwe schuldenregeling vragen. De Vlaamse overheid zal hiervoor 75% garant staan.

 Meer informatie kan u terugvinden op de website  www.vlaio.be

Steunmaatregelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op dit ogenblik ( in bespreking) zijn er nog geen  specifieke steunmaatregelen voorzien zijn voor ondernemingen gevestigd in dit Gewest.

Eventuele maatregelen zullen gepubliceerd worden op de website www.1819.be