Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

25/09/2020
Hier vindt u het ministerieel besluit van 25/09/2020  met betrekking tot de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23/09/2020 laatstleden
24/09/2020
Nationale Veiligheidsraad van 23/09/2020
De Nationale Veiligheidsraad van gisteren heeft een aantal versoepelingen ingevoerd die in principe vanaf 1 oktober in voege zullen treden aangezien het huidig ministerieel besluit van toepassing is tot 30 september.
Het nieuwe ministerieel besluit is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad maar uit de persconferentie  blijkt dat, wat onze sector betreft, vanaf die datum opnieuw feesten voor meer dan 10 personen  georganiseerd worden die professioneel omkaderd zijn , dit op voorwaarde dat de regels die gelden voor de Horeca strikt opgevolgd worden.
Wat het dragen van mondmakers betreft werd bevestigd dat deze verplicht blijven in overdekte plaatsen zoals winkels.
Van zodra het ministerieel besluit gepubliceerd is komen wij hierop terug.
25/08/2020
Dossier corona
Hier vindt u het dossier zoals gepubliceerd in  De Belgische Beenhouwerij van 23/08/2020.
25/08/2020
Maatregelen ter bestrijding van COVID-19 
Het ministerieel besluit van 22/08/2020 houdt geen directie wijzigingen in die  onze sector rechtstreeks aanbelangen.
Dit ministerieel besluit wijzigt een aantal bepalingen van het  het basisbesluit van 30 juni 2020 waarvan u hier de geconsolideerde versie (tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen geïntegreerd zijn) kan terugvinden .
29/07/2020
Verstrengde maatregelen.
Het ministerieel besluit van 28 juli 2020 verstrengt andermaal de voorwaarden waaronder elkeen sociale contacten mag hebben.
Dit heeft  een rechtsreeks gevolg  voor de catering activiteiten aangezien enkel nog recepties en banketten met privékarakter  toegestaan zijn voor maximaal  10 personen die tot dezelfde bubbel behoren (e
lk huishouden  mag maximum 5, steeds dezelfde personen, ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen)

24/07/2020
Maatregelen ter bestrijding van COVID-19 
Hier vindt u de integrale tekst van het ministerieel besluit van 24/07/2020.
Hierna vindt u een aantal bepalingen die onze sector aanbelangen:

Art. 2. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt :
"Onverminderd artikel 5 ( van toepassing in de horecasector) , oefenen de ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en vanaf 1 september 2020 de organisatoren van handelsbeurzen, met inbegrip van salons, hun activiteiten uit overeenkomstig het protocol of de daartoe op de website van de bevoegde overheidsdienst bekendgemaakte minimale algemene regels.
Bij gebrek aan een dergelijk protocol dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:
1° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3° mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
6° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
8° een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden, en vanaf 1 september 2020 de bezoekers van de handelsbeurs, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing."

Art. 6. Artikel 11 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
" § 1. Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan 15 personen enkel toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de activiteiten toegelaten door dit artikel.
§ 2. Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:
1° de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
2° de zomerkampen en -stages met naleving van de regels voorzien in artikel 15.
§ 3. Een maximum van 50 personen mag gezeten recepties en banketten, met privékarakter, bijwonen, die worden verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming, met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 5, 1° tot en met 3° en 5° tot en met 10° en onverminderd artikel 4, lid 2, 1° en 5° tot en met 8° of het toepasselijke protocol.
§ 4. Een maximum van 200 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:
1° burgerlijke huwelijken;
2° begrafenissen en crematies, andere dan de activiteiten bedoeld in 3°, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
3° de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, alsook de activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, met naleving van de regels voorzien door artikel 14.
§ 5. Een publiek van maximum 200 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het toepasselijke protocol, en onverminderd artikel 5.
Een publiek van maximum 400 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het toepasselijke protocol, en onverminderd artikel 5.
Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 vereist.
§ 6. Een maximum van 400 deelnemers mag statische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13.
§ 7. Onverminderd een eventueel protocol en onverminderd de richtlijnen en/of beperkingen bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid, mag eenieder deelnemen aan sportieve wedstrijden.
Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 vereist."

Art. 11. Artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
"Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen:
1° de winkels en de winkelcentra;

……..

11° de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
12° de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten.
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt."

Opmerking

Huidig M.B. houdt een aantal wijzigingen in van het M.B. van 30 juni 2020.

Dit betekent dat de artikels uit het voorgaande besluit die niet gewijzigd werden  eveneens van toepassing blijven

14/07/2020

Overbruggingsrecht juli en augustus 2020
Ook voor de maanden juli en augustus 2020 kan je via je sociaal verzekeringsfonds het overbruggingrsrecht  aanvragen.
De ondernemingen die niet verplicht hun activiteit gedeeltelijk of volledig dienen te onderbreken maar omwille van de coronacrisis zich  genoodzaakt zien om hun activiteit volledig te onderbreken  gedurende ten minste 7 kalenderdagen tijdens de betrokken kalendermaand komen hiervoor in aanmerking.

Wel is er nu een striktere bewijslast.

Je moet aantonen dat de onderbreking een onmiddellijk gevolg van het coronavirus is, omdat het nog steeds onmogelijk is om de zelfstandige activiteit opnieuw op te starten. Je moet dit oorzakelijk verband aantonen aan de hand van objectieve elementen, zoals een aanzienlijke daling van de inkomsten, van de activiteit (daling van de reserveringen, daling van de bezettingsgraad, stijging van het aantal annuleringen, enz.), onderbroken leveringen, een daling van de verkoop of een attest van quarantaine. Het is niet voldoende om enkel beperkingen door de regels van de social distancing in te roepen. De aanwezigheid van het oorzakelijk verband zal worden gecontroleerd, zowel voorafgaand aan de toekenning van de uitkering als achteraf.

Als je eenzelfde zelfstandige activiteit uitoefent in verschillende ondernemingen, dan moet de zelfstandige activiteit in alle ondernemingen worden onderbroken omwille van het coronavirus. Als je verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent, dan moeten de voorwaarden vervuld zijn voor elk van die activiteiten.

Meer informatie aangaande het overbruggingsrecht en al de maatregelen met betrekking tot de sociale zekerheid  voor zelfstandige ondernemers vind je terug ophttps://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus 
13/07/2020
Mondmasker verplicht  : affiche FOD Economie
Hier vindt u de affiche zoals opgenomen in de communicatiekit van de FOD Economie.
Wij herinneren er aan dat deze communicatiekit tal van andere nuttige affiches bevat .
Deze kan u terugvinden op het adres 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-het
10/07/2020
Mondmasker verplicht
Vanaf 11 juli 2020 is het dragen van een mondmasker  verplicht voor iedereen die in de winkel aanwezig is.
Dit geldt zowel voor het cliënteel als voor de handelaar en zijn personeel.
U kan dienaangaande deze mededeling aan het cliënteel afficheren.
Integrale tekst van het M.B.

07/07/2020
Catering: verlaging BTW-tarief tot 31/12/2020
Tot 31 december 2020 wordt het BTW-tarief voor cateringdiensten ( zoals voor de restaurantdiensten)  verlaagd tot 6 %.
Dit geldt niet voor het verschaffen van 
van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.". Hiervoor blijft het toepasselijk tarief 21 %.
07/07/2019
Catering
Tijdens recepties of banketten met privékarakter  mag er, in tegenstelling tot hetgeen eerder aangekondigd, niet gedanst worden, met als enige toegestane afwijking 
 de openingsdans van het pas getrouwde koppel tijdens hun huwelijksfeest.
03/07/2020

Hieronder vindt u enkele FAQ met betrekking tot de organisatie van recepties en banketten
( Bron : www.info-coronacrisis.be)


Hoe zit het met gezeten recepties en banketten ?

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een gezeten receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring.

Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden.

Banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden worden ook als een receptie of banket met privékarakter beschouwd.

Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.

De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter :

·         Wordt verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming;

·         Voor maximum 50 personen tot 31 juli 2020 (maximum 100 personen vanaf 1 augustus 2020);

·         Het mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

·         Met respect voor het protocol of voor de volgende geldende regels van toepassing voor de horeca :

o   de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;

o   een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;

o   enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

o   het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

o   het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;

o   er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

o   terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd  overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :

De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:

o   de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;

o   een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;

o   enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

o   elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

o   het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

o   het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;

o   er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

o   terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

Mag ik een receptie of banket  bij mij thuis organiseren?

Ja, het is mogelijk om een gezeten receptie of een banket met privékarakter bij je thuis te organiseren. Er moet wel een beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur en de regels voor de horeca moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020). Een etentje, receptie of barbecue die georganiseerd wordt binnen de eigen sociale bubbel (maximum 15 personen) valt niet onder de verplichting van een professionele catering/traiteur noch onder de regels van de horeca.

Mag er bij een receptie of een banket een buffet georganiseerd worden?

Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020). Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.01/07/2020
Gisteren verscheen eindelijk het ministerieel besluit waarin de nieuwe versoepelingen opgenomen zijn zoals beslist tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 25 juni 2020. 
Voor onze sector betekent dit dat vanaf 1 juli  opnieuw catering/traiteur activiteiten toegelaten zijn en dat er geen beperking meer opgelegd is wat betreft het aantal toegelaten marktkramen op de markt.
Catering/Traiteur
Catering/traiteur activiteiten  zijn toegelaten  voor max.50 personen tot en met  31 juli 2020  en tot 100 personen tot en met 31 augustus 2020.
De volgende modaliteiten dienen nageleefd te worden :
- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
- een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan;
-  enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
- het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;
- het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
- terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
- drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur `s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur 's nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

Zoals u kan vaststellen moeten de aanwezigen NIET aan hun eigen tafel blijven zitten

Bij het organiseren moet u de instructies toepassen zoals opgenomen in de Gids voor een veilige heropstart van de Horeca  en Goede praktijken Horeca

Markten
Art. 10. De bevoegde gemeentelijke overheid kan de markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, en de kermissen toelaten onder de volgende modaliteiten:
1° het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
2° de markt- en kermiskramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm;
3° de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt of de kermis;
4° de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
5° de markt- en kermiskramers mogen voor consumptie ter plaatse voeding en dranken aanbieden met naleving van de modaliteiten voorzien door artikel 5;
6° er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of de kermis aanwezig zijn;
7° er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
De toegang tot de markten en de kermissen door de bevoegde gemeentelijke overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de "Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan".

Op de hierna vermelde link vindt u integrale tekst van het ministerieel besluit :
Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus  COVID-19 te beperken

22/06/2020
Overbruggingsrecht juni 2020
Indien u recht hebt op het overbruggingsrecht voor de maand juni  2020 dan moet u een nieuwe aanvraag indienen via uw sociaal verzekeringsfonds.
Opmerking :
Wij vernemen dat de meeste sociale verzekeringsfondsen dienaangaande een schrijven richtten naar diegenen die reeds een vergoeding ontvingen. 
09/06/2020
Brussels Hoofdstedelijk gewest
Compenserende COVID-19 premie ten bedrage van € 2.000

Wie kan deze premie ontvangen ?

Elke zelfstandige, vennootschap of vereniging die de volgende zes vragen bevestigend beantwoordt:

Op 18 maart 2020 beschikte u over minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?
U heeft niet de COVID-19-premie van 4.000 euro per vestigingseenheid aangevraagd, noch enige andere premie tegen de achtergrond van de COVID-19-gezondheidscrisis bij een gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt?
3 Uw onderneming heeft ten hoogste vijf voltijdse equivalenten in dienst ?
4 U bevindt zich in een van de volgende gevallen?
 • een zelfstandige als eenmanszaak, die een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020
 • een vennootschap waarvan een zaakvoerder of bestuurder een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020
 • een vennootschap waarvan de zaakvoerder of bestuurder in loondienst is en waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
 • een vereniging waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
Uw onderneming heeft een economisch en handelsoogmerk ?
Tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft ze niet meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen?
 
Beantwoordt u bevestigend op deze 6 vragen? Dien dan de premieaanvraag en de bijhorende bijlagen uiterlijk op 30 juni 2020 in.

Op de link http://werk-economie-emploi.brussels/nl/check-premie-covid-19-compenserende kan u nagaan of u recht hebt op de premie.
Hiervoor dient u uw ondernemingsnummer en uw rijksregisternummer  in te vullen.

Indien van toepassing moet het formulier de volgende bijlagen bevatten:
 
 • een bankattest betreffende de zichtrekening van uw onderneming (of een rekeninguittreksel met vermelding van de benaming van de onderneming en het rekeningnummer)
   
 • een foto van de bankkaart voor de zichtrekening van de onderneming (jpegformaat)
   
 • een foto recto/verso van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag (jpegformaat)
   
 • voor een vennootschap waarvan de zaakvoerder in loondienst is of voor een vereniging:
  • een kopie van de loonbrief van de zaakvoerder of de bestuurder in loondienst voor april 2020
  • een verklaring op erewoord aangaande het feit dat de meerderheid van de werknemers van de onderneming in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
Deze informatie kan u terugvinden op  de link http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-compenserende#
08/06/2020
Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Vanaf vandaag treedt de derde fase van de versoepeling in werking.
Deze wordt geconcretiseerd in  het M.B. van 5 juni 2020 waarvan u de  volledige inhoud kan raadplegen in hoger ververmelde link.
Wat is er gewijzigd voor onze sector.?
- De beperking van 1 klant per 10 m²  is niet meer van toepassing.
OPGELET
DE SOCIAL DISTANCING , T.T.Z. DE AFSTAND VAN 1,5 METER TUSSEN ELKE PERSOON MOET ALTIJD  GEGARANDEERD BLIJVEN, ONGEACHT DE OPPERVLAKTE VAN DE VOOR DE KLANTEN TOEGANKELIJKE  VLOEROPPERVLAKTE.
een contactpersoonwordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
- Vanaf 1 juli 2020  is het 
gebruik van vaste of tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en banketten voor een maximum van 50 personen volgens de zelfde voorwaarden als deze van het restaurantwezen, toegestaan.
M.a.w.. vanaf die datum mag u opnieuw BBQ's of andere feesten met bediening organiseren voor- of  doen bij uw klanten , dit voor zover aan de hierna vermelde voorwaarden voldaan wordt. 
- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
- een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
- elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal;
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
- terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
- drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur `s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten.
OPMERKING
Particulieren die zelf een feestje organiseren mogen dit voorlopig met maximaal 10  personen doen, leden van het huisgezin inbegrepen.

26/05/2020
Corona
Hieronder vindt u de update zoals deze zal gepubliceerd worden in De Belgische Beenhouwerij van  1 juni 2020
Corona update

15/05/20
Markten
Zoals reeds aangekondigd mogen er vanaf maandag 18 mei opnieuw markten georganiseerd worden.

Hieronder vindt u de passage hierover zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Art. 1 &6 bis De bevoegde gemeentelijke overheid kan de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten die maximaal 50 kramen bevatten, toelaten onder de volgende modaliteiten: 
- het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam; 
- het betreft geen brocante- of rommelmarkt;
 - de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof;
 - de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt; 
- de marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten; 
- bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;
- er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
 - er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt. 
Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. 
In afwijking van het 2de lid  mag een volwassene de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
Onverminderd paragrafen 3 en 4 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang tot de markten door de bevoegde gemeentelijke overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de “Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”. 
Een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.
Ministerieel besluit van 15 mei  2020 tot wijziging van het M.B. van 23/03/2020  met betrekking tot de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
            
14/05/2020
Markten
De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren dat er  – met instemming van de lokale overheden - vanaf 18 mei e.k. opnieuw markten mogen  worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.
           
09/05/2020
Ministerieel besluit van 8 mei  2020 tot wijzing van het M.B. van 23/03/2020  met betrekking tot de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Hoewel voedingswinkels   behoren  tot de kritieke  sector en  niet gedwongen werden hun activiteiten tijdelijk  stop te zetten , zijn ook de hieronder vermelde bepalingen ( voor zover u deze nog niet toepast)  van toepassing ,die gepaard gaan met de opening van andere detailhandelszaken die niet tot de kritieke  sector  behoren.
— Eén klant per 10 m² wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;
— Indien het voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m² bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
 — De onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten. 

Er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten 
Een uitzondering geldt voor  een volwassene die de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen

Om de toepassing van de hierboven vermelde regels te garanderen moeten passende preventiemaatregelen getroffen worden. 
Hiermee worden veiligheids-en gezondheidsvoorschriften  van materiële , technische  en /of organisatorische  aard bedoeld.
Deze preventiemaatregelen betreffen zowel de veiligheid van de klanten als het personeel.

Hiervoor werden er generieke gidsen ter beschikking gesteld .
Verifieer of de reeds door u genomen veiligheidsmaatregelen ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.
Is dit niet zo moet u de gepaste aanpassingen doorvoeren. 

Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan
Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan

Behoudens de reeds  gekende uitzondering blijven de markten verboden.
Nieuw is dat een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toestemming  van de gemeentelijke overheid.

Op de website  www.info-cornavirus.be vindt u de veelgestelde vragen (FAQ)  aangepast aan de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei ii. 

08/05/2020
Schoonmaken betaalterminal
Op onderstaande link vindt u tips voor het reinigen van uw betaalterminal :
https://mijnbetaaloplossing.be/nl/terminal-schoonmaken.html 
08/05/2020

Vlaams gewest
De steunmaatregelen van het Vlaams gewest met betrekking tot de coronacrisis staan nu op de hierna vermelde link:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-c... 

Op het adres www.vlaio.be kan u doorklikken naar tips voor heropstart.

08/05/2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag ll. over te gaan tot fase 1B van het exitplan welke de eerste stap inhoudt naar de heropening van de kleinhandelzaken.
Op dit ogenblik is het ministerieel besluit nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Zodra dit het geval is wordt deze gepubliceerd op onze website. 
Zoals u allicht al vernomen hebt wordt vanaf maandag 11 mei 2020 de ambulante handel opnieuw toegestaan .
De markten blijven evenwel nog steeds verboden.
De Fod Economie heeft een gids voor de heropening van winkels  beschikbaar gesteld op haar  website.
In deze gids vindt u o.a. richtlijnen voor de detailhandelaar, voor de organisatie van ambulante handel en oor de klant. 
Op dezelfde pagina vindt u tevens een affiche gericht naar de klant  met een aantal veiligheidsmaatregelen en een communicatiekit die kan gedownload worden. 
Deze communicatiekit bevat de hierboven vermelde affiche gericht naar de klant  in A3 formaat en in A4 formaat (in 2 delen) en ook onder de vorm van pictogrammen.

Deze informatie is terug te vinden in de hieronder vermelde link

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/coronavirus-tips... 

04/05/2020
Vlaams gewest : compensatiepremie
Ondernemingen  die te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60%  ten gevolge van   de coronavirusmaatregelen kunnen vanaf heden de aanvraag indienen.
via onderstaande  link :

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/hoe-vraag-je-de-corona-compe...

Algemene informatie over de compensatiepremie vindt u op de website https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
04/05/2020

In onderstaande  link vindt u het coronadossier zoals dit  gepubliceerd is in De Belgische Beenhouwerij  nr. 5 van 3 mei 2020
Dossier Corona
04/05/2020
Ter info
Op de hierbij gevoegde link vindt u de integrale tekst van het 
ministerieel beluit van 30 april 2020 tot wijzing van het M.B. met betrekking tot de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Nieuwe kortingsacties worden opnieuw toegestaan
28/04/2020

Controles en inspecties door het Agentschap
.
Het Agentschap normaliseert geleidelijk aan zijn controles.

Vanaf het begin van de maatregelen die de federale Regering op 18 maart van dit jaar heeft genomen, werden de activiteiten van handelszaken en bedrijven beperkt of verboden. Handelszaken actief in de voedingsketen konden hun activiteiten verder zetten, behalve de restaurants Ook de inspectie- en controlediensten met inbegrip van het FAVV behoren tot de organisaties waarvan de werking als essentieel werd beschouwd en dit om de veiligheid van burgers in het algemeen en van de voedselketen te beschermen. In dit kader is het FAVV controles blijven uitvoeren. Het agentschap heeft haar controleplan aangepast en richtte zich in eerste instantie op de meest prioritaire controles, zoals het opvolgen van klachten, van non-conformiteiten en de controles bij import en export. Het FAVV start deze week met een geleidelijke normalisatie van haar activiteiten.

Uiteraard moet dit in alle veiligheid kunnen gebeuren. Voor alle controles wordt alles in het werk gesteld om de tijd ter plaatse zo kort mogelijk te houden en dit met een aangepaste checklists.

Tijdens controles moeten een aantal bijzondere maatregelen worden voorzien die te allen tijde moeten worden nageleefd.
Het doel van deze maatregelen is om de fysieke afstand en de tijd voor de fysieke controle tot een minimum te beperken. Dit betekent dat:

 • De missies worden grondig voorbereid. Dit maakt het mogelijk om de tijd aanwezig bij de bezochte onderneming tot een minimum te beperken.
 • Controleurs houden voldoende afstand van de gecontroleerde (minstens 1,5 meter). Controleurs verzorgen een goede handhygiëne voor en na de controle.
 • Controles van documenten worden beperkt. Documenten kunnen vooraf of nadien elektronisch overgemaakt worden.
 • Contact van materiaal van de controleur met dat van de ondernemer wordt in de mate van het mogelijke beperkt en er wordt indien nodig ontsmetting voorzien.
 • Documenten waaraan maatregelen gekoppeld zijn, zullen wel ter ondertekening voorgelegd worden, met respect van de maatregelen voor de fysieke afstand en de handhygiëne.


De controleur/ inspecteur zal de gecontroleerde hierover specifiek inlichten.


28/04/2020

OVERBRUGGINGSRECHT
De ministerraad heeft beslist om het overbruggingsrecht te verlengen voor de maand mei.
      
27/04/2020

VEILIG WERKEN
In  onderstaande link vindt u de gids Veilig aan het werk. Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan.
Generieke gids
  

SOCIALE INSPECTIE

De sociale inspectie  besteedt een   bijzondere aandacht aan de huidige Coronaviruscrisis. 

Hieronder vindt u de  checklist die de sociale inspectie gebruikt bij de controle. 

Checklist preventie COVID-19

Dit laat u toe u voor te bereiden op een eventuele  controle en de huidige situatie in uw zaak te evalueren en, indien nodig, te verbeteren. 

Deze kan u ook , naast heel wat andere informatie, terugvinden  op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg https://werk.belgie.be/nl  in de link Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen .   

Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk  waarbij u verplicht aangesloten moet zijn indien u personeel tewerkstelt. 

Via nieuwsbrieven of op de website krijgt u  heel wat nuttige informatie zoals een hygiëneplan, preventiemaatregelen en een  risicoanalyse die u moeten helpen deze crisis te beheersen. Is dit niet het geval dan kan u deze informatie ook terugvinden  op de  website van de Externe Dienst waarbij u aangesloten bent.   

21/04/2020
Bericht van het Raadgevend Comité van het FAVV

De Europese Commissie heeft in overleg met de lidstaten een vragen en antwoorden document (FAQ) betreffende COVID-19 en voedselveiligheid uitgewerkt. De Nederlandse vertaling van dit document is beschikbaar via de website van de Europese commissie: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas_nl.pdf

Er werd eveneens een link toegevoegd op de informatiepagina van het FAVV over het coronavirus: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

Wij raden u aan deze pagina op onze website regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwigheden. 

21/04/2020
Bericht van het FAVV
Velen onder u hebben het in deze tijden druk maar toch wensen wij jullie te informeren over de mogelijkheid 
van individuele ondersteuning die het FAVV biedt wat betreft de allergeneninformatie  aan de consument.
Hieronder vindt u het integrale bericht.

Voorstel van het FAVV om geïnteresseerde B2C bedrijven te ondersteunen

In de huidige context van de coronacrisis zijn sommige bedrijven gesloten of werken ze op lage capaciteit. In deze zeer moeilijke situatie proberen bedrijfsverantwoordelijken deze periode van lage activiteit op verschillende manieren te benutten. Het FAVV wil hen individuele ondersteuning bieden door met hen alle aspecten te overlopen van een belangrijke wetgeving die soms foutief wordt toegepast door gebrek aan tijd of kennis: de communicatie van allergeneninformatie aan de consument.
De verantwoordelijken van bedrijven in de B2C sector die geïnteresseerd zijn in deze individuele begeleiding, hoeven enkel maar contact op te nemen met de Lokale Controle-Eenheid van hun regio. Een controleur zal worden aangeduid om op afstand (telefoon, e-mail, videoconferentie) de vragen van de inrichting hieromtrent door te nemen en om te verduidelijken wat er kan worden gedaan. 

Antwerpen : Info.ant@favv.be  03/202 27 11

Oost-Vlaanderen/Vlaams-Brabant : Info.ovb@favv.be   09/210 13 00

West-Vlaanderen: Info.wvl@favv.be   050/30 37 10

Vlaams-Brabant/Limburg: Info.vli@favv.be 011/26 39 84

Brussel: Info.bru@favv.be  02 211 92 00

Deze individuele begeleiding door de controleurs worden tot 29 mei aangeboden. Daarna zal de gegroepeerde begeleiding hervatten, zoals de begeleidingscel van het FAVV die al meer dan 10 jaar dagelijks uitvoert (meer informatie over de activiteiten van deze cel via http://www.favv.be/vcb/).

20/04/2020
Ter info
Op de hierbij gevoegde link vindt u de integrale tekst van het 
ministerieel besluit van 17 april  2020 met betrekking tot de maatregelen  om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Voor onze sector wijzigt er niets

17/04/2020

Sluiting van de openbare markten ( Steunmaatregelen)

Zoals dit het  geval is in Vlaanderen via de hinderpremie  ( zie De Belgische Beenhouwerij  nr.4 van 5 april   2020 en/of www.vlaio.be) voorziet ook  het Brussel Hoofdstedelijk Gewest  een eenmalige premie voor de ambulante handelaars die in  de KBO ingeschreven zijn met deNACE code  47.810Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.

De toegekende premie bedraagt € 4.000 per bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , met een maximum van € 20.000 per onderneming .

De premie aanvraag moet uiterlijk  op 1 juni 2020 worden ingediend

Meer informatie vindt  u  op de link https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen ( Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor Brusselse ondernemingen ?).

De aanvraag moet ingediend worden via de link  http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19

10/04/2020

Forfaitaire belastingplichtigen.

Inzake BTW

Slagers-spekslagers die gewoonlijk enkel op openbare markten hun koopwaar verkopen en geen vaste winkeluitbating hebben , die dus geen gemengde activiteit hebben, mogen een inventaris opmaken  van de niet verkochte en vernietigde goederen om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis  Het betreft hier de bederfbare goederen die ze tijdens deze coronacrisis niet konden verkopen en die  bijgevolg vernietigd werden.

Inzake directe belastingen:

De administratie zal met deze mededeling inzake btw rekening houden bij de uitwerking van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake directe belastingen voor de betrokken belastingplichtigen. Onder andere de  inventaris van de niet verkochte en vernietigde goederen zal ook inzake directe belastingen van belang zijn.

Het volledig bericht kan u terugvinden in de hierna vermelde  link: bericht
10/04/2020
Overbruggingsrecht en bijdragen
Hieronder vindt u de FAQ waarin naast de zelfstandigen in hoofdberoep ook de nieuwe maatregelen voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen actief na hun pensionnering opgenomen zijn
Voor de aanvraag dient u zich te wenden tot uw sociaal verzekeringsfonds
FAQ 
06/04/2020                       

De limiet voor contactloze kaartbetalingen wordt opgetrokken

Contactloze betalingen aanvaarden : het is snel, makkelijk en veilig. En vooral: het is – in volle coronatijden – meer dan ooit de meest hygiënische manier om aankopen af te rekenen. Daarom hebben de banken besloten om de limieten voor contactloze kaartbetalingen zonder pincode op te trekken.

Vanaf 14 april 2020, wordt de transactionele limiet voor contactloze kaartbetalingen zonder pincode in België opgetrokken va...n 25 naar 50 euro per kaartbetaling. De consumenten moeten hun pincode pas intikken bij een betaling van meer dan 50 euro.

Vanaf deze datum zullen de Worldline betaalterminals die vandaag - binnen de huidige quarantainemaatregelen – nog actief zijn, stapsgewijs aangepast worden aan de nieuwe limieten.

https://mypaymentsolution.be.worldline.com/nl/home.html/…

06/04/2020
Ministerieel  besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. 
 
Wat is er gewijzigd voor onze sector ?
- Kortingsacties in handelszaken en winkels die open mogen blijven zijn toegelaten wanneer deze acties reeds beslist of in uitvoering waren voor 18 maart 2020
-Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren ( opening voor 7 uur 's ochtends is bijgevolg opnieuw toegelaten)

03/04/2020
FAVV ( www.favv.be
Op de coronavruspagina waar heel wat interessante informatie kan teruggevonden staat in de FAQ o.a. het volgende :

MARGINAAL, LOKAAL, EN BEPERKT VOOR DE B2B VERKOOP ZONDER ERKENNING (VERKOOP VAN MAXIMAAL 30% VAN DE OMZET, BINNEN EEN STRAAL VAN 80 KM)

Is de regel marginaal, lokaal en beperkt (30% 80 km) voor de B2B verkoop zonder erkenning nog geldig?
De regel marginaal en beperkt voor de verkoop aan andere professionele zaken (B2B verkoop) zonder erkenning wordt tijdelijk opgeheven. Dit wil zeggen dat meer dan 30% B2B verkocht mag worden en dat er geen limiet is op het aantal eigen vestigingen waar levensmiddelen aan mogen verdeeld worden.
De 80km (lokaal) blijft wel behouden om bijkomende verre verplaatsingen te vermijden

CORONAVIRUS EN VOEDSEL

Kan je via voedsel besmetten/besmet worden?

Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld ten opzichte van rechtstreeks contact (zie bij voorbeeld https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route). Dit soort risico's wordt meer bepaald beheerd door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Reiniging is altijd beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden ervan worden nageleefd (zie gebruiksaanwijzingen).

Moeten winkelmanagers (vooral in bulkverkoop) speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld.

Het FAVV herinnert, zoals steeds, aan het belang van de naleving van een goede basishygiëne. Een reflex die het mogelijk maakt om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, van welke aard ook. Deze algemene aanbevelingen hebben in het bijzonder betrekking op persoonlijke hygiëne (thuisblijven als je ziek bent, handen wassen, ...), voedselhygiëne (al het rauwe vlees voldoende koken, ...), en aanbevelingen voor netheid en hygiëne op de werkplek (regelmatige en voldoende reiniging van oppervlakken, ...).
In de huidige omstandigheden van Covid-19 heeft het agentschap de sectoren in een nota verzocht de bestaande aanbevelingen en verplichtingen inzake levensmiddelen en persoonlijke hygiëne strikt toe te passen, alsook door regelmatige reiniging en ontsmetting van oppervlakken en voorwerpen die in contact/nabijheid kunnen komen met mensen. Reiniging met zeep en warm water is inderdaad zeer effectief om interpersoonlijke overdracht van covid-19 tegen te gaan. Reiniging met zeep is een essentiële stap voor de desinfectie. Reiniging is vaak beter dan desinfecteren. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd (zie gebruiksaanwijzing).

Zijn er specifieke aanbevelingen voor de operatoren over het gebruik van handschoenen of kan worden gezegd dat het regelmatig en correct wassen van de handen (volgens de aanbevelingen op onze website m.b.t. Covid-19) volstaat?
Een goede handhygiëne is, meer nog dan anders, van vitaal belang. De nadruk moet dus worden gelegd op het correct wassen van de handen met warm water en zeep, eventueel gevolgd door een ontsmetting.
Zelfs bij het dragen van handschoenen moet op elk moment een goede handhygiëne worden toegepast. Handschoenen kunnen soms een vals veiligheidsgevoel geven: je voelt je beschermd en je denkt minder aan het regelmatig wassen/ontsmetten van je handen!
Wanneer een verkoper meerdere klanten bedient zonder zijn handschoenen te wisselen, bestaat in deze bijzondere context van Covid-19 bovendien het risico dat de handschoenen een vector van het virus worden, tussen consumenten (via de verpakking) of naar de verkoper indien hij zijn gezicht met de handschoenen aanraakt...
Handschoenen zullen de verspreiding van het virus dus niet stoppen. Gewoon je handen wassen tussen elke klant is een zeer goede oplossing om besmetting te voorkomen.
http://www.favv.be/consumenten/dagelijksleven/bereiding/handschoenen/

02/04/2020
Nieuwe steunmaatregel Vlaams Gewest

Compensatiepremie ondernemers.

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Meer info vindt u op de website www.vlaio.be 

Website coronavirus COVID-19
https://www.info-coronavirus.be/nl/

Federale steunmaatregelen en andere nuttige informatie

https://economie.fgov.be/nl 

Gewestelijke steunmaatregelen en andere nuttige informatie

Vlaams Gewest : www.vlaio.be 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  https://1819.brussels/nl

Steunmaatregelen FOD Financiën
https://financien.belgium.be/nl/coronavirus 

FAVV
Aanbevelingen voedselverwerkende bedrijven

Document woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen.

Nieuws van Worldline 

Onze maatschappij en economie gaan uitdagende tijden tegemoet. Hier bij Worldline hebben we de evolutie van de Covid-19-uitbraak sinds januari op de voet gevolgd en ondernemen volgende stappen voor onze werknemers en klanten.

Om deze crisis het hoofd te bieden, hebben we tot nu toe de volgende maatregelen genomen:
1) De gezondheid en het welzijn van onze werknemers, onze klanten en onze gemeenschappen is onze topprioriteit.

  We hebben al alle nodige maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. Om deze reden werken onze medewerkers zoveel mogelijk van thuis.

   2) We blijven achter onze klanten staan en vastbesloten om hen te blijven ondersteunen..

   Daarom hebben we 3 ondersteunende maatregelen getroffen, die op hun verzoek beschikbaar zijn:                                 

           1. De mogelijkheid om de betaling van de in april verschuldigde factuur uit te stellen tot in mei in geval van problemen in verband met het coronavirus. Meer info op02 727 88 99.

           2. De mogelijkheid voor handelaars die hun producten en diensten aan hun klanten moeten leveren tijdens de lockdown om voor 3 maanden, en zonder verdere verplichting, kosteloos een betaalterminalte verkrijgen. Meer info op078 055 029.

           3. De optie voor verkopers die een betalingspagina nodig hebben, voor een gratis betalingspagina voor e-commerce services gedurende 3 maanden. Meer info op 078 150 068.

   3) We blijven ons inzetten om onze klanten te ondersteunen en te zorgen voor de continuïteit van onze diensten.

    Onze bedrijfscontinuïteitsplannen zijn volledig operationeel. We nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat al de operaties die door ons ondersteund worden, kunnen worden voortgezet en dat u uw diensten aan uw eindklanten kunt blijven verlenen. U kunt ervan uitgaan dat we steeds onze bijdrage zullen leveren om iedereen veilig te houden en tegelijkertijd de continuïteit en de gebruikelijke kwaliteit van onze dienstverlening te verzekeren.

   Overzicht van de overheidsmaatregelen  ( inclusief de steunmaatregelen) .

   Zoals u kan vaststellen zijn de voedingswinkels niet geviseerd door de weekendsluiting.

   Aangezien bij de communicatie eenzijdig verwezen wordt naar supermarkten leidt dit tot verwarring. Via chat met het kabinet van minister-president Jambon werd ons bevestigd dat de slagerijen open mogen blijven tijdens het weekend aangezien deze een voedingszaak zijn. 


   Coronavirus: Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen

   Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

   Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

   Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

   Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

   Wat de scholen betreft:
   • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
   • De crèches blijven open.
   • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden
    aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen
    of in besloten ruimtes;

   Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

   • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
   • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
   • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
   • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
   • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
   • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt
   • aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde
   • aanbevelingen.

   Wat het werk betreft:

   • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .
   Wat het openbaar vervoer betreft:
   • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.
   We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde
   aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.
   Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en
   met name voor bepaalde sectoren.

   In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :
   1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
   2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
   3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
   4. Betalingsplan btw
   5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
   6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
   7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
   8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
   9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
   10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
   Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.
   Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen
   wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel
   hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te
   beperken.

   De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
   • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
   • - Voor vragen over economie: 0800/120.33

   Federale steunmaatregelen

   Uitkering tijdelijke werkloosheid stijgt

   De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken.

   Afbetalingsplan RSZ

   Kampt je bedrijf met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis? Dan kan je voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De RSZ zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen. 
   Wat is het voordeel hiervan? Je kan je schuld aflossen met maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Leef je het plan na, dan kan je je economische activiteiten normaal voortzetten.

    Betalingsplan BTW

   Ook de federale overheidsdienst Financiën voorziet steunmaatregelen voor bedrijven die hinder ondervinden door het coronavirus. Dat moet zulke ondernemingen meer financiële ademruimte geven en toelaten om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

   Zo kan je tot en met 30 juni 2020 btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag.

   Betalingsplan bedrijfsvoorheffing

   Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw. 

   Betalingsplan personenbelastingen en vennootschapsbetalingen

   Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw en bedrijfsvoorheffing.

    

    

   Vermindering sociale bijdragen

   Ook voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus zijn er extra steunmaatregelen. 

   Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. 

   Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen

   Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

   De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
   Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

   Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen of overbruggingsrecht

   Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daaromgenoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.

   De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

   Deze situaties worden geval per geval bekeken.

   Tijdelijke werkloosheid

   Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie stil omdat leveringen uitblijven? Dan kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. 

   De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.
   Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus.

    

   Bijkomende informatie kan u terugvinden op de website van de FOD Economie www.economie.fgov.be

   Steunmaatregelen Vlaams Gewest

   Sluitingspremie

   De regering voorziet een eenmalige premie van 4.000,00 euro voor horeca zaken die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend moeten sluiten gaat het om 2.000,00 euro.

   Indien de sluiting langer dan 3 weken duurt dan komt er een forfaitair bedrag van 160 euro per sluitingsdag boven op.

   Crisiswaarborg

   Bedrijven in financiële moeilijkheden met bestaande financiële schulden kunnen bij de banken een nieuwe schuldenregeling vragen. De Vlaamse overheid zal hiervoor 75% garant staan.

    Meer informatie kan u terugvinden op de website  www.vlaio.be

   Steunmaatregelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Op dit ogenblik ( in bespreking) zijn er nog geen  specifieke steunmaatregelen voorzien zijn voor ondernemingen gevestigd in dit Gewest.

   Eventuele maatregelen zullen gepubliceerd worden op de website www.1819.be