Landsbond

De Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

14/09/2021

Gids voor de opening van de handel..

Naar aanleiding van de nieuwe versoepelingen  zoals beslist door het overlegcomité van 20 augustus werd de Gids voor  de opening van de handel  geüpdated.

07/09/2021

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
Geconsolideerde tekst van het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding  van het coronavirus COVID-19 te beperken .
(tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen  van het M.B. van 28/10/2020 tot 25/08/2021  geïntegreerd zijn)

OPGELET
In het Brussels Hoofdstelijk Gewest gelden nog steeds strengere regels wat betreft het dragen van een mondmasker, de social distancing, Horeca-activiteiten, sluitingsuur,...
Deze strengere maatrgelen zijn opgenomen in het Politiebesluit van 30/08/2021 van  de Minister-President met het oog op het behoud van bepaalde beperkingen op het Brussels grondgebied om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan

 

27/08/2021

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19

Gisteren verscheen het ministerieel beluit met de nieuwe versoepelingen vanaf 1 september.

Wat de verkoop in de winkel  betreft moet er nog steeds een mondmasker gedragen worden.
Anderzijds vervalt de verplichting om de nodige maatregelen te treffen voor het respecteren van de social distancing, zowel binnen als buiten.

In het atelier moet er nog steeds een mondmasker gedragen worden indien de social distancing van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de besliissing genomen door het overlegcomité.

Nieuwe stap in het Zomerplan

Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten.

Het gaat concreet om:

 1. Samenkomsten in de private ruimte: geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.
 2. Telewerk: het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren.
 3. Professionele horeca-activiteiten:
  • geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.
  • Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.
  • Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen.
 4. Activiteiten in georganiseerd verband: geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.
 5. Privéfeesten: geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.
 6. Erediensten: geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft behouden.
 7. Evenementensector en Covid Safe Ticket:
  • geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
  • Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.
  • Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 september niet toe te passen, onder meer op het vlak van horeca en telewerk.

Verplicht dragen van mondmasker en respecteren veilige afstand

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand van anderhalve meter blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarom blijft het dragen van een mondmasker verplicht in een hele reeks situaties, onder meer op het openbaar vervoer en in de stations, in winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in horecazaken, in conferentiezalen, handelsbeurzen, auditoria, gebouwen van de eredienst, gerechtsgebouwen, bibliotheken en tijdens betogingen. Ook op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.

17/08/2021

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
Geconsolideerde tekst van het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding  van het coronavirus COVID-19 te beperken .
(tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen  van het M.B. van 28/10/2020 tot 28/07/2021  geïntegreerd zijn)

Covid-19 : Nieuwe versoepelingen

30/07/2021
Op  28/07/2021 verscheen een nieuw Ministerieel Besluit  in het  Belgisch Staatsblad waarin  een aantal versoepelingen in opgenomen zijn.

Wat de detailhandel betreft hebben deze versoepelingen tot gevolg dat er vanaf  30 juli geen beperking meer is wat betreft het aantal klanten dat in de winkel aanwezig mag zijn. Wel moet iedereen  die in de winkelruimte aanwezig is een mondmasker dragen en moet of de social distancing van 1,5 m gerespecteerd worden. 

15/07/2021

Nieuws van het FAVV

Op de website van het FAVV verscheen een aangepaste versie van de FAQ: Validatiesysteem autocontrolesysteem in de periode van COVID-19.

Deze wijziging betreft een verlenging van de versoepelingen en treedt in werking vanaf 09/07/2021.
 

13/07/2021

Bericht FAVV met betrekking tot de audits van het autocontrolesysteem

Sedert onze laatste communicatie in verband met de coronaversoepelingen voor audits van het autocontrolesysteem is de situatie significant verbeterd. Wij danken alle OCI’s en operatoren die de nodige maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de eerder vastgestelde termijnen zo veel mogelijk werden gehaald. Toch werd er, rekening houden met enkele bezorgdheden en na evaluatie, beslist om de huidige van toepassing zijnde versoepeling voor de audits van het autocontrolesysteem te verlengen.

In de mate van het mogelijke moeten de audits uitgevoerd worden binnen de normale termijnen, uiteraard mits respecteren van de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Voor zover dit niet mogelijk zou zijn, hebben de operatoren in de voedselketen de mogelijkheid om hun audit uit te stellen zonder negatieve impact op de jaarlijkse heffing. De uiterste datum voor het opnieuw bekomen van de validatie wordt nu aangepast als volgt:

 • Maximum 1 jaar uitstel voor alle validaties die aflopen tussen maart 2020 en eind december 2020; en
 • Maximum uitstel tot 31/12/2021 voor alle validaties die aflopen tussen januari 2021 en eind december 2021

De bedrijven met een onderbreking in de validatie wegens de corona-situatie moeten hun validatie dus opnieuw bekomen ten laatste binnen de hoger vermelde timing. De audit zelf moet tijdig uitgevoerd worden, zodat het actieplan tijdig kan worden gevalideerd en, indien nodig, niet-conformiteiten A gecorrigeerd kunnen worden voor deze datum.

Mits de validatie binnen deze termijn opnieuw bekomen wordt, zal de toekenning van de bonus automatisch verlopen. Na het ingeven van de audits door de OCI in de databank van het FAVV, moeten de OCI en operator dus geen verdere actie ondernemen.

Wij vragen met aandrang nu reeds de nodige acties te voorzien opdat de nieuwe termijnen gerespecteerd zullen worden.

De hierboven genoemde termijnen hebben betrekking op de voordelen met betrekking tot de heffingen, maar zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan de validatieverplichting voor bepaalde productlandcombinaties (uitvoer naar derde landen). Voor deze productlandcombinaties moeten de operatoren over een gevalideerd autocontrolesysteem blijven beschikken, zonder enige toegestane onderbreking, om hun producten naar de betrokken landen te kunnen blijven uitvoeren.

29/06/2021

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
Geconsolideerde tekst van het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding  van het coronavirus COVID-19 te beperken .
(tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen  van het M.B. van 28/10/2020 tot 23/06/2021  geïntegreerd zijn)

25/06/2021

Covid-19 : versoepelingen

In het bericht van 24/06/2021  werden de wijzigingen met betrekking tot de horeca-activiteiten toegelicht.
Een andere versoepeling vanaf 27/06/2021 is dat indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 40 m2 bedraagt, het toegelaten is om vier consumenten te ontvangen.
Uiteraard moeten de regels van de social distancing gerespecteerd worden.

Minder van belang voor onze sector is het gegeven dat telewerk niet meer verplicht is maar aanbevolen wordt.

24/06/2021

Covid-19: versoepelingen

Vandaag verscheen het M.B. van 23/06/2021 waarin de bijkomende versoepelingen zoals voorzien in het Zomerplan opgenomen zijn; 
Deze versoepelingen  treden in werking vanaf  komende zondag 27/06/2021.

De belangrijkste wijzigingen  wat de horeca-activiteiten betreft zijn de volgende :
-  Het sluitingsuur wordt verlengd tot 01.00 uur
-  Buiten mogen plexiglazen wanden of alternatieven met een hoogte van ten minste 1.80 m gebruikt worden om de tafelgezelschappen te scheiden
-  Er mogen 8 personen aan tafel  plaatsnemen, kinderen tot 12 jaar niet meegerekend
-  Er is geen beperking meer van het aantal personen dat aanwezig mag zijn op recepties en banketten, zowel binnen als buiten.

Hieronder vindt u de volledige aangepaste tekst met betrekking tot horeca-activiteiten  

Art. 6

§ 1. Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten kunnen afhaalmaaltijden en -dranken worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 01.00 uur.
§ 2. Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen, behoudens in geval van dienstverlening aan huis en in geval van massa-evenementen  :
   1° de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
   2° de uitbater organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
   3° de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
   4° de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   5° de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
   6° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij op het open terras voor zover de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
   7° een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld;
   8° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
   9° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen onder 11° en 12°  behalve voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen;
   10° de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof overeenkomstig artikel 25;
   11° buffetten zijn toegestaan;
   12° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken;
   13° de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00 uur;
   14° indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren;
   15° tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.
   In afwijking van het eerste lid, 7°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
   Tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.

Dienstverlening aan huis in het kader van de activiteiten bedoeld in deze paragraaf is toegelaten tot uiterlijk 01.00 uur.

 

09/06/2021

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19

Een aantal leden verkopen alcoholishe dranken in automaten. Vanaf vandaag is het verbod op de  verkoop van alcoholische dranken tussen 22 uur en  5 uur in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten , opgeheven

08/06/2021

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
Geconsolideerde tekst van het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding  van het coronavirus COVID-19 te beperken .
(tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen  van het M.B. van 28/10/2020 tot 04/06/2021  geïntegreerd zijn)

Belangrijkste wijzigingen

- Zoals vermeld in het bericht van 7/06/2021 mogen er vanaf 09/06/2021 opnieuw feesten bij particulieren thuis georganiseerd worden voor zover deze buiten plaatsvinden met maximaal 50 personen.
Aangezien er in het M.B. niet vermeld staat dat kinderen tot en met 12  jaar niet meegeteld moeten worden, mag er van uitgegaan worden dat  zij wel meegeteld moeten worden  wat betreft het toegelaten aantal personen. 
De dienstverlening moet wel stoppen vanaf 23u30

- Professionele horeca-activiteiten die niet gebeuren in het kader van een dienstverlening aan huis moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
   2° de uitbater organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
   3° de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
   4° de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   5° de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
   6° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd;
   7° een maximum van vier personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld;
   8° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
   9° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen onder 11° en 12° ;
   10° de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof overeenkomstig artikel 25;
   11° buffetten zijn toegestaan;
   12° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken;
   13° de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur;
   14° indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren;
   15° tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.
 

  In afwijking van het eerste lid, 7°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
   Tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.
   Tenzij het een open terras betreft, is per afgescheiden receptie of banket een groep van maximum van 50 klanten toegelaten.
   Dienstverlening aan huis in het kader van de activiteiten bedoeld in deze paragraaf is toegelaten tot uiterlijk 23.30 uur 

07/06/2021

Catering 
Vanaf woensdag 9 juni mogen er privé opnieuw feesten georganiseerd worden. 
Deze moeten buiten plaatsvinden en er mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.

Overeenkomstig het M.B. zijn de voorwaarden opgelegd aan de Horeca niet van toepassing voor dienstverlening aan huis.

Er worft dus gerekend op het gezond verstand om dergelijke feesten veilig te laten verlopen.

Hier vindt u de publicatie van het M.B. zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad.

 

28/05/2021
Catering

U hebt allicht in de pers vernomen dat vanaf 9 juni  opnieuw recepties en banketten tot 50 personen buiten  georganiseerd zullen mogen worden bij particulieren.
De regels van toepassing voor de Horeca zouden nageleefd moeten worden. 

Zekerheid is er slechts na publicatie van het M.B. in het Belgisch Staatsblad welke voorzien is voor komende dinsdag.
Wij houden u verder op de hoogte.

27/05/2021
Aangifte telewerk

Vergeet niet ten laatste op 6 juni 2021 de telewerkaangifte te verrichten indien er een wijziging is in vergelijking tot de aangifte voor de maand mei.

18/05/2021
Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
Geconsolideerde tekst van het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding  van het coronavirus COVID-19 te beperken .
(tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen  van het M.B. van 28/10/2020 tot 07/05/2021  geïntegreerd zijn)

07/05/2021
Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19

In de loop van deze namiddag verscheen eindelijk het  M.B. van 7 mei 2021 houdende wijziging van het .M.B. van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit besluit is van toepassing tot 30 juni 2021

Zoals verwacht wijzigt er niets voor onze sector en mogen  er dan ook geen feesten verzorgd worden bij particulieren, ook niet voor max. 10 personen.

Ondernemingen uit de horecasector of professionele traiteurs-of cateringondernemingen  mogen wel dranken en spijzen voor directe consumptie  aanbieden op hun open terras. Dat open terras,dat zitgelegenheid moet bieden,  bevindt   zich buiten  de besloten ruimte van de inrichting  , waar de open lucht vrij kan circuleren.

Onverminderd de toepasselijke protocollen, zijn de volgende modaliteiten van toepassing voor de open terrassen, met inbegrip van de open terrassen van feest- en receptiezalen :

1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd;
2° een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan;
3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
4° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
5° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
6° minstens één volledig zijde van het terras is te allen tijde geopend en dient een voldoende ventilatie te verzekeren;
7° dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd;
8° de klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen;
9° de klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof overeenkomstig artikel 25;
10° de openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur;
11° het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.
In afwijking van  2°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden

06/05/2021
Aangifte telewerk

Er werd door de RSZ  bevestigd dat indien de aangifte voor  de maand mei dezelfde is als deze van de maand april er geen aangifte ingediend moet worden.
Dezelfde regeling  is van toepassing voor de maand juni  indien er niets wijzigt in vergelijking met de maand mei.

30/04/2021
Aangifte telewerk

Wij herinneren er aan dat indien u personeel tewerkstelt ten laatste op 6 mei 2021 de aangifte van telewerk dient te verrichten op het portaal van de RSZ:
Coronavirus: telewerkaangifte - Sociale Zekerheid (socialsecurity.be

15/04/2021

Aangifte telewerk - Belangrijk bericht  van de RSZ.

De ondernemingen en instellingen die er niet in slaagden hun telewerk-aangifte tijdig uit te voeren, zijn verplicht  dit toch nog te doen ook na 6 april 2021. De sociale-inspectiediensten zijn ondertussen gestart met controles op het terrein. Werkgevers die hun aangifte niet verrichten, zullen zich hiervoor moeten verantwoorden. De applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite blijft toegankelijk tot 18 april voor de aangifte van de maand april, zowel voor een originele aangifte als voor eventuele wijzigingen.

 

06/04/2021

Vlaams Beschermingsmechanisme

Zoals reeds eerder vermeld is dit een steunmaatregel voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest   die verplicht moeten sluiten 
of die door de coronamaatregelen kampen met een omzetdaling van tenminste 60 %

De Vlaamse Regering heeft de definitieve modaliteiten beslist voor de vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme:

Vlaams Beschermingsmechanisme 5 voor de subsidiemaand februari 2021:

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting, in de maand februari 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van februari 2020.
 • Deadline?De indieningsperiode van de aanvragen wordt verlengdtot en met 30 april.

Vlaams Beschermingsmechanisme 6 voor de subsidiemaand maart 2021:

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand maart 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van maart 2019.
 • Deadline?De indieningsperiode van de aanvragen zal lopen vanaf 16 april tot en met 15 mei 2021.

Vlaams Beschermingsmechanisme 7 voor de subsidiemaand april 2021

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand april 2021.
 • Steun? 15% van de omzet van april 2019.
 • Deadline?De indieningsperiode van de aanvragen zal vervroegd opengesteldworden en lopen vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021

 

De aanvraag voor  februari kan gebeuren via onderstaand link
Vlaams beschermingsmechanisme 5 | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

01/04/2021

Aangifte telewerk
Net zoals  de andere sectoren die behoren tot de essentiële kleinhandelszaken hebt u , terecht, met verstomming kennis genomen van de verplichting om gedurende 3 maanden , maandelijks een aangifte te moeten indienen bij de RSZ.  en dit ten laatste de 6 kalenderdag van de maanden april, mei en juni.

Tegen deze verplichting  werd protest aangetekend door de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO dat als overkoepelend orgaan de kleinhandelszaken vertegenwoordigt.

Dit neemt niet weg dat in de huidige stand van zaken deze verplichting nog altijd geldt ( zie ook ons bericht van 30/03/021)

Op de website van de RSZ vindt u op de link   Coronavirus: Veelgestelde vragen - Sociale Zekerheid (socialsecurity.be)  de antwoorden  die u kunnen helpen bij deze administratieve rompslomp.

Enkele voorbeelden

Moet een beenhouwerij, een familiebedrijf waarin alleen de zaakvoerder, zijn echtgenote en zijn zoon werken, allen als zelfstandige, de telewerk-aangifte doen?

Nee, de aangifte moet alleen gebeuren door ondernemingen die personeel tewerkstellen.

Wij zijn een bakkerij, een familiebedrijf waarin ik en mijn echtgenote beide als zelfstandige werken. In het weekend stellen wij twee werknemers tewerk met een flexi-job contract. Moeten wij de aangifte doen?

Ja, aangezien uw bedrijf personeel tewerkstelt moet u de aangifte doen. U geeft niet alleen de werknemers aan, maar ook u en uw echtgenote.

30/03/2021

Maatregelen ter bestrijding van Covid- 19

Het MB van 26 maart 2021legt aan al de werkgevers ( behalve van de ondernemingen die verplicht gesloten zijn) , dus ook  de beenhouwerijsector , de verplichting op om maandelijks , via het elektronische registratiesysteem  dat beschikbaar is op de website van de RSZ , het totale aantal werknemers in het bedrijf  en het aantal werknemers dat een functie uitoefent  die onmogelijk kan via telewerk, te registreren. 

Deze aangifte , verplicht voor de maanden april, mei en juni,  moet gebeuren per vestigingseenheid en  heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste  werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. 

Degene die de aangifte  verricht dient zich aan te melden aan de hand van zijn e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM ( = de toegangspoort tot de diensten van de overheid) worden aangeboden.  

De volledige uitleg vindt u via de volgende link :Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers - Sociale Zekerheid (socialsecurity.be)

09/03/2021
Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
Het ministerieel besluit van 6 maart 2021 houdt geen wijziging in die onze sector aanbelangt.
Geconsolideerde tekst van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding  van het coronavirus COVID-19 te beperken .
(tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen  van het M.B. van 28/10/2020 tot 07/03/2021  geïntegreerd zijn)
04/03/2021
Vlaams beschermingsmechanisme : steunperiode 01/01/2021 - 31/01/2021

Ondernemers die tussen 01/01/2021 en 31/01/2021 te kampen hadden met een omzetverlies  van minstens 60% door de coronamaatregelen kunnen tot en met 15 maart 2021 ook voor deze periode het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.

De Vlaamse Regering zal deze steun ook voor de maand februari verlenen

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn, zullen voor die sluitingsperiode de aanvraag kunnen doen zonder omzetverlies te moeten aantonen.

Wie niet verplicht gesloten is, maar wel meer dan 60% omzetverlies heeft, kan een aanvraag doen mits aantonen van dat omzetverlies

De steunmaatregel bedraagt  10% van de omzet in de referentieperiode.

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021:

 • € 7.500 voor ondernemingen zonder tewerkstelling of met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 RSZ-werknemers
 • € 40.000 voor ondernemingen met 50 RSZ-werknemers of meer

Meer uitleg  omtrent deze maatregel vindt u  op de website van VLAIO (Vlaams agentschap, innoveren en ondernemen) www.vlaio.be   > subsidies&financiering.

Deze steunmaatregel geldt enkel voor ondernemingen gevestigd in het Vlaams Gewest

12/01/2021 
Vlaams beschermingsmechanisme : steunperiode 16/11/2020 - 31/12/2020
Zoals reeds vermeld in het bericht van 10/12/2020 is deze maatregel er ter ondersteuning van  ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020, inzake het coronavirus (en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid), te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60%. 
Tot 15 februari 2021 kan deze premie aangevraagd worden voor de periode 16/11/2020 tot en met 31/12/2020 
op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): 
Vlaams beschermingsmechanisme 3 (steunperiode 16/11 t.e.m. 31/12/2020) | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be) 
10/12/2020
Corona steunmaatregel Vlaams Gewest  : Vlaams Beschermingsmecanisme 
 
Deze premie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die open is maar die ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in:
 • ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020
 • ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020

De referentieperiode is de overeenkomstige periode in 2019.

Omvang steun

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

De premie bedraagt 10% van de omzet, excl. btw, in:

 • ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2019
 • ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2019
 • ofwel de periode in 2019 die overeenstemt met de eerste verplichte sluitingsdag tot en met 15 november 2019

De maximale steun bedraagt:

 • voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • € 11.250 voor ondernemingen met geen tewerkstelling of een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 werknemers tot 49 werknemers
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.
 • voor de periode 19 oktober tot 18 november 2020:
  • € 7.500 voor ondernemingen met geen tewerkstelling of een RSZ-tewerkstelling tot en met  9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 werknemers tot 49 werknemers
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 1.000 (periode 1 oktober tot 15 november 2020) en € 600 (periode 19 oktober tot 15 november 2020).

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 31 december 2020 om 15 uur op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme
De volledige uitleg aangaande deze steunmaatregel vindt u hier 
04/12/2020
Gids voor de opening van de  handel ( update 01/12/2020)
Deze ‘Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID−19- virus tegen te gaan’ die de  de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen detailhandelaars en zelfstandigen met hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden, beschrijft,  onderging en update.
Het is dan ook aangewezen deze te raadplegen.
01/12/2020
Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
Het ministerieel beluit van 28 november 2020  houdt geen wijziging in die onze sector aanbelangt.
Geconsolideerde tekst van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding  van het coronavirus COVID-19 te beperken .
(tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen  van het M.B. van 28/11/2020 geïntegreerd zijn.
26/11/2020
Plaatselijke steunmaatregelen
Naast de nationale  , regionale , eventueel provinciale worden er ook steunmaatregelen uitgevaardigd op plaatselijk vlak  in bepaalde steden en gemeenten.
Het is dan ook aangewezen u hierover te informeren.
26/11/2020
Test coronavirus COVID-19
Vanaf 23 november 2020 worden personen met  hoogrisicocontacten die geen symptomen van besmetting vertonen opnieuw getest.
Deze test  gebeurt op de zevende dag vanaf  het hoogrisicocontact ( = dag 1) en verkort bij een negatieve PCR-test de quarantaineperiode van 10 dagen.
Een verhoogde waakzaamheid  gedurende 14 dagen moet in acht genomen worden. 
19/11/2020
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ( coronavirus)
De Federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers ( arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 30 maart 2021. 
Dit geldt ook voor de specifieke motieven  Tijdelijke werkloosheid  overmacht op grond van quarantaine of voor de opvang van een kind omwille van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Meer informatie kan u terugvinden op
de website van de RVA Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 01.10.2020.
de website van VLAIO https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overm...
19/11/2020
Veilig werken.
Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan
Het betreft hier versie 3 van 30/20/2020 van deze gids waarin  de passende preventiemaatregelen opgenomen zijn.
19/11/2020
Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
17/11/2020
Hier vindt u het dossier corona zoals gepubliceerd in De Belgische Beenhouwerij van 15/11/2020
Attest essentiële professionele verplaatsing
29/10/2020
Het ministerieel besluit van 23 oktober 2020 is reeds verleden tijd aangezien  dit besluit vervangen wordt door het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Voor onze sector wijzigt er niets .

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  werden bijkomende maatregelen genomen.
Deze zijn opgenomen in  het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
De hierna vermelde bepalingen  betreffen rechtstreeks onze sector :
- Voedingswinkels en andere handelszaken sluiten om 20.00 uur.
- De toegang tot winkels wordt beperkt tot hoogstens 1 klant per 10 vierkante meter binnen een tijdspanne van hoogstens 30 minuten.
Een volwassene mag  vergezeld worden van minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen en mag deze een persoon vergezellen die behoefte heeft aan begeleiding.

26/10/2020

Een besmetting met COVID-19 in mijn beenhouwerij. Wat nu?

Gezien de huidige situatie is de kans reëel dat u geconfronteerd wordt met een besmetting met COVID-19 in uw beenhouwerij.  

Deze besmetting kan zowel uzelf betreffen als uw personeel. 

Zelfs indien  u zelf  niet ziek bent kan dit gevolgen hebben voor de uitbating van de beenhouwerij  

Algemene informatie COVID-19

Sciensano omschrijft een mogelijk geval van COVID-19 als een persoon met :

- tenminste één van de volgende belangrijke symptomen met een acuut begin, zonder andere duidelijke oorzaak: hoesten, moeilijke ademhaling (dyspnoe), pijn op de borst, smaak en/of geur verlies : (anosmie en/of dysgeusie)

 OF

 -minstens twee van volgende symptomen zonder duidelijke oorzaak : koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, weinig eetlust (anorexie), diarree, verwardheid, plotse val

OF

-  een verergering van chronische respiratoire symptomen (Chronische Obstructieve Longziekte, astma, chronische hoest...) zonder duidelijke oorzaak. Een werknemer die symptomen vertoont moet zijn behandelende geneesheer contacteren en thuis blijven. Het is de behandelende geneesheer die beslist of de werknemer een mogelijke geval COVID-19 is of niet: hij zal beslissen of hij getest moet worden en in isolement blijven tot de testresultaten bekend zijn.

Deze rol kan wettelijk niet door uw arbeidsarts opgenomen worden.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen hoog risico contacten ( nauwe contacten)   en laag risico contacten. 

 1.   Hoog risico contacten ( nauwe contacten) binnen de onderneming 

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd: 

·         Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van < 1.5 m (face to face )bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen.  

·         Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt. 

·         Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz..  

·         Een persoon die door de "Coronalert" applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.

 Bij hoog risicocontactenwordt er, wanneer betrokkenen geen symptomen vertonen,  voorlopig, wegens een gebrek aan testcapaciteit  geen test uitgevoerd ( actueel voorzien tot 15 november),  maar moet er in quarantaine gegaan worden tot minstens 10 dagen na het contact.

 Gevolgen voor het personeelslid dat blootgesteld is  aan een hoog risico contact maar  niet besmet is.

De Federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers  (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 30 maart 2021. 

Zie dienaangaande het bericht geplaatst op 19/11/2020

Gevolgen voor de zaakvoerder die aan een hoog risicocontact blootgesteld werd

In voorkomend geval hebt u recht op een overbruggingsrecht wegens quarantaine van zodra uw activiteit minstens  7 dagen onderbroken is. 

Dit overbruggingsrecht bedraagt voor een periode tussen 7 en 13 dagen € 322,92 zonder gezinslast en € 403.53 met gezinslast. 

Dit overbruggingsrecht dient aangevraagd te worden  via uw sociaal verzekeringsfonds 

 2.   Laag risico contacten binnen de onderneming 

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd: 

·         Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van < 1,5 m  (face to face) maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt ( neus en mond bedekt). 

·         Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van < 1,5 m ( face to face)  

·         Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde   ruimte werken  maar waarbij een afstand  van >1,5 m gerespecteerd werd.  

 Bij lage risico contacten, tenzij de symptomen optreden, wordt er evenmin wegens  een gebrek aan testcapaciteit een test uitgevoerd ,  maar moet men  ook niet in quarantaine. 

U kan uw beenhouwerij verder uitbaten en het personeel mag verder werken  maar de gezondheidstoestand moet goed in het oog gehouden en de sociale contacten moeten gedurende 14 dagen  zoveel als mogelijk beperkt worden.

 Wat is de situatie bij een effectieve besmetting ?

 Van de werknemer. 

Deze valt onder het stelsel van gewaarborgd loon

 Van de zaakvoerder(s)

Bent u besmet  met het coronavirus dan bent u arbeidsongeschikt . Duurt deze arbeidsongeschiktheid   langer dan 8 dagen dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds, t.t.z.  

·  Met gezinslast :        €  62,08  per dag  

·  Alleenstaande :        €   49,68  per dag 

·  Samenwonende :     €  38,10  per dag  

 Hiertoe dient uw huisarts  het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid , dat u kan terugvinden op de website van je ziekenfonds in te vullen. 

 Belangrijk 

Dit getuigschrift moet binnen de 8 dagen ingediend worden bij je ziekenfonds 

 Opmerking. 

 Beschikt u over een polis gewaarborgd inkomen dien dan onmiddellijk een schadedossier in via uw verzekeringsmakelaar of rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij 

19/10/2020
Ministerieel besluit van 18/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

U hebt ongetwijfeld vernomen dat cateringactiviteiten met bijkomende diensten voorlopig niet meer toegestaan zijn.
Leveringen zijn wel nog toegestaan;
16/10/2020
Bericht FAVV: aangepaste checklists

Rekening houdend met de evolutie van covid-19, zal het Agentschap vanaf 19/10/2020 opnieuw aangepaste checklists gebruiken bij controles in de distributiesector om de duurtijd ervan te verkorten. 

De bescherming van de veiligheid van de burgers in het algemeen en meer specifiek de voedselveiligheid blijven onze essentiële opdrachten. In de distributiesector waar de kans op nauwe en meerdere contacten tussen verschillende personen mogelijk is, wordt echter opnieuw met aangepaste checklists gewerkt. 

Tijdens controles moeten een aantal bijzondere maatregelen worden voorzien die te allen tijde moeten worden nageleefd.  De controleur/ inspecteur zal de gecontroleerde hierover specifiek inlichten.

De inspecteur of de controleur zal steeds oordelen of een missie bij een operator al dan niet kan starten. Er kunnen situaties zijn bij een operator, bv. een zeer kleine zaak, waarbij de social distancing haast onmogelijk te waarborgen is.

Plaatsen waar risicopersonen aanwezig zijn en/of waar bezoek verboden is (rusthuizen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven,...) zullen echter enkel worden bezocht indien dit strikt noodzakelijk is.

Controles van documenten worden beperkt. Men kan vragen dat deze documenten na de fysieke controle gemaild worden. Contact van materiaal van de controleur met dat van operatoren wordt in de mate van het mogelijke beperkt en er wordt indien nodig ontsmetting voorzien.

Een aantal documenten (gunstige rapporten, BOOD-fiche …)  zonder onmiddellijk juridisch gevolg kunnen in overleg met de operator getekend worden door de controleur (met vermelding: corona-maatregel, tekent voor kennisname operator). Een alternatief is de operator een foto te laten nemen van het rapport. Er mag ook geopteerd worden om een kopie van dit rapport per mail en/of gewone post na te sturen.

Van documenten (monsternemingsverslagen, …) waarvoor in een later stadium (analyse niet-conform, …) een juridisch gevolg mogelijk is, kan de operator op de hoogte worden gebracht via een aangetekend schrijven of een mail met ontvangst- en leesbevestiging.

Documenten waaraan maatregelen gekoppeld zijn, zullen wel degelijk ter ondertekening voorgelegd worden, met respect van de maatregelen voor de social distancing en de handhygiëne. Indien operatoren niet wensen te tekenen, of dit niet in veilige omstandigheden kan, dan wordt dit genoteerd en zullen de documenten aangetekend opgestuurd worden.

12/10/2020
Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
Ministerieel besluit van 30/06/2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken  waarin al de opeenvolgende wijzigingen geïntegreerd zijn.
08/10/2020
Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID 19
Het m
inisterieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, is gepubliceerd.
Deze wijzigt niets wat onze sector betreft.(*)
Het blijft mogelijk om een gezeten receptie of een banket met een onbeperkt aantal personen, bij een privépersoon te organiseren. Er moet wel een beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur en de regels voor de horeca(artikel 5) moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten en onverminderd artikel 4, lid 2, 1° en 5° tot en met 8° of het toepasselijke protocol ( zie voorgaande berichten).
(*) Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; zie  voorgaand bericht
08/10/2020
Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID 19 in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
De nieuwe maatregelen die gelden voor het nationale grondgebied zijn nog niet gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad .
Dit is wel het geval wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat strengere maatregelen neemt, bovenop deze die op nationaal vlak genomen worden.
Deze zijn opgenomen in het  besluit van de Minister- President  van 7 oktober 2020 houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
Restaurants mogen nog altijd open blijven.
Feestactiviteiten met een privékarakter  in feest- en polyvalente zalen zijn verboden
25/09/2020
Hier vindt u het ministerieel besluit van 25/09/2020  met betrekking tot de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23/09/2020 laatstleden.
Wat catering-en traiteuractiviteitenbetreft is in  het nieuwe M.B. de hierna vermelde bepaling opgenomen:
Art 11 § 7 : In afwijking van paragraaf 1 mag een onbeperkte aantal personen gezeten recepties en banketten bijwonen, wanneer die worden verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming, met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 5, 1° tot en met 3° en 5° tot en met 10° en onverminderd artikel 4, lid 2, 1° en 5° tot en met 8° of het toepasselijke protocol.”
Dit betekent dat er mag afgeweken worden van het verbod van samenscholing van meer dan 10 personen indien :
- Indien het gaat om gezeten recepties en banketten
- deze moet verzorgd worden door een professionele catering/traiteur onderneming 
- de volgende regels  of het toepasselijk protocol moet worden nageleefd ;
Art. 5 In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten :
 1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafel wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 2° een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan;
 3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;
 6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel;
 7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 8° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
9° drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur `s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur 's nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven;
 10° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd

Art 4 lid 2.
Bij gebrek aan een dergelijk protocol dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:
1° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
5° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 6° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
 8° een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden, en vanaf 1 september 2020 de bezoekers van de handelsbeurs, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;

Het dragen van een mondmasker  in de winkel blijft verplicht

29/09//2020
Maatregelen ter bestrijding van Covid-19
Hier vindt u de geconsolideerde versie (tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen geïntegreerd zijn) van het M.B. van 30/06/2020 .

Om elk misverstand te vermijden hebben wij aan het kabinet van de bevoegde minister De Crem gevraagd wat de juiste draagwijdte is van de bepaling  recepties en banketten met een onbeperkt aantal  personen  verzorgd door een professionele cateraar/traiteur, meer bepaald of dit ook toegestaan is bij een privé persoon. 

Het antwoord is ja.
Het is mogelijk om een gezeten receptie of een banket met een onbeperkt aantal personen, bij een privépersoon te organiseren. Er moet wel een beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur en de regels voor de horeca(artikel 5) moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten en onverminderd artikel 4, lid 2, 1° en 5° tot en met 8° of het toepasselijke protocol.

Een gezeten receptie of banket mag ook in een door een privépersoon gehuurde  zaal maar dan moet uiteraard gebruik maken van een traiteur onderneming om een onbeperkt aantal mensen te kunnen uitnodigen. Als deze particulier  geen gebruik maakt van een cateringonderneming, wordt het feest beperkt tot maximaal 10 deelnemers. Recepties en banketten die georganiseerd worden in een restaurant of een hotel worden ook beschouwd als ‘verzorgd door professionele catering/traiteur onderneming’.

In beide situaties is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en is dansen op deze recepties en banketten in dit stadium nog steeds niet toegestaan, met uitzondering van huwelijksfeesten waar het enkel het pasgetrouwde koppel is toegestaan om een traditionele openingsdans uit te voeren.

De regels die gerespecteerd moeten worden staan vermeld in de actualisering van 25/09/2020.

Wij raden ten stelligste aan om duidelijke schriftelijke afspraken te maken met de klant waarbij er vermeld wordt tot wanneer u de dienst verzekerd en dat u elke verantwoordelijkheid afwijst indien de klant de voorgeschreven regels niet respecteert en/of de gezeten receptie/banket niet beëindigt na het overeengekomen uur vanaf wanneer u de dienst niet meer verzekert.

24/09/2020
Nationale Veiligheidsraad van 23/09/2020
De Nationale Veiligheidsraad van gisteren heeft een aantal versoepelingen ingevoerd die in principe vanaf 1 oktober in voege zullen treden aangezien het huidig ministerieel besluit van toepassing is tot 30 september.
Het nieuwe ministerieel besluit is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad maar uit de persconferentie  blijkt dat, wat onze sector betreft, vanaf die datum opnieuw feesten voor meer dan 10 personen  georganiseerd worden die professioneel omkaderd zijn , dit op voorwaarde dat de regels die gelden voor de Horeca strikt opgevolgd worden.
Wat het dragen van mondmakers betreft werd bevestigd dat deze verplicht blijven in overdekte plaatsen zoals winkels.
Van zodra het ministerieel besluit gepubliceerd is komen wij hierop terug.
25/08/2020
Dossier corona
Hier vindt u het dossier zoals gepubliceerd in  De Belgische Beenhouwerij van 23/08/2020.
25/08/2020
Maatregelen ter bestrijding van COVID-19 
Het ministerieel besluit van 22/08/2020 houdt geen directie wijzigingen in die  onze sector rechtstreeks aanbelangen.
Dit ministerieel besluit wijzigt een aantal bepalingen van het  het basisbesluit van 30 juni 2020 waarvan u hier de geconsolideerde versie (tekst waarin de opeenvolgende wijzigingen geïntegreerd zijn) kan terugvinden .
29/07/2020
Verstrengde maatregelen.
Het ministerieel besluit van 28 juli 2020 verstrengt andermaal de voorwaarden waaronder elkeen sociale contacten mag hebben.
Dit heeft  een rechtsreeks gevolg  voor de catering activiteiten aangezien enkel nog recepties en banketten met privékarakter  toegestaan zijn voor maximaal  10 personen die tot dezelfde bubbel behoren (e
lk huishouden  mag maximum 5, steeds dezelfde personen, ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen)

24/07/2020
Maatregelen ter bestrijding van COVID-19 
Hier vindt u de integrale tekst van het ministerieel besluit van 24/07/2020.
Hierna vindt u een aantal bepalingen die onze sector aanbelangen:

Art. 2. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt :
"Onverminderd artikel 5 ( van toepassing in de horecasector) , oefenen de ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en vanaf 1 september 2020 de organisatoren van handelsbeurzen, met inbegrip van salons, hun activiteiten uit overeenkomstig het protocol of de daartoe op de website van de bevoegde overheidsdienst bekendgemaakte minimale algemene regels.
Bij gebrek aan een dergelijk protocol dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:
1° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3° mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
6° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7° de onderneming of vereniging, of vanaf 1 september 2020 de organisator van de handelsbeurs, zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
8° een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden, en vanaf 1 september 2020 de bezoekers van de handelsbeurs, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing."

Art. 6. Artikel 11 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
" § 1. Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan 15 personen enkel toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de activiteiten toegelaten door dit artikel.
§ 2. Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:
1° de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
2° de zomerkampen en -stages met naleving van de regels voorzien in artikel 15.
§ 3. Een maximum van 50 personen mag gezeten recepties en banketten, met privékarakter, bijwonen, die worden verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming, met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 5, 1° tot en met 3° en 5° tot en met 10° en onverminderd artikel 4, lid 2, 1° en 5° tot en met 8° of het toepasselijke protocol.
§ 4. Een maximum van 200 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:
1° burgerlijke huwelijken;
2° begrafenissen en crematies, andere dan de activiteiten bedoeld in 3°, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
3° de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, alsook de activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, met naleving van de regels voorzien door artikel 14.
§ 5. Een publiek van maximum 200 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het toepasselijke protocol, en onverminderd artikel 5.
Een publiek van maximum 400 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het toepasselijke protocol, en onverminderd artikel 5.
Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 vereist.
§ 6. Een maximum van 400 deelnemers mag statische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13.
§ 7. Onverminderd een eventueel protocol en onverminderd de richtlijnen en/of beperkingen bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid, mag eenieder deelnemen aan sportieve wedstrijden.
Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 vereist."

Art. 11. Artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
"Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen:
1° de winkels en de winkelcentra;

……..

11° de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
12° de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten.
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt."

Opmerking

Huidig M.B. houdt een aantal wijzigingen in van het M.B. van 30 juni 2020.

Dit betekent dat de artikels uit het voorgaande besluit die niet gewijzigd werden  eveneens van toepassing blijven

14/07/2020

Overbruggingsrecht juli en augustus 2020
Ook voor de maanden juli en augustus 2020 kan je via je sociaal verzekeringsfonds het overbruggingrsrecht  aanvragen.
De ondernemingen die niet verplicht hun activiteit gedeeltelijk of volledig dienen te onderbreken maar omwille van de coronacrisis zich  genoodzaakt zien om hun activiteit volledig te onderbreken  gedurende ten minste 7 kalenderdagen tijdens de betrokken kalendermaand komen hiervoor in aanmerking.

Wel is er nu een striktere bewijslast.

Je moet aantonen dat de onderbreking een onmiddellijk gevolg van het coronavirus is, omdat het nog steeds onmogelijk is om de zelfstandige activiteit opnieuw op te starten. Je moet dit oorzakelijk verband aantonen aan de hand van objectieve elementen, zoals een aanzienlijke daling van de inkomsten, van de activiteit (daling van de reserveringen, daling van de bezettingsgraad, stijging van het aantal annuleringen, enz.), onderbroken leveringen, een daling van de verkoop of een attest van quarantaine. Het is niet voldoende om enkel beperkingen door de regels van de social distancing in te roepen. De aanwezigheid van het oorzakelijk verband zal worden gecontroleerd, zowel voorafgaand aan de toekenning van de uitkering als achteraf.

Als je eenzelfde zelfstandige activiteit uitoefent in verschillende ondernemingen, dan moet de zelfstandige activiteit in alle ondernemingen worden onderbroken omwille van het coronavirus. Als je verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent, dan moeten de voorwaarden vervuld zijn voor elk van die activiteiten.

Meer informatie aangaande het overbruggingsrecht en al de maatregelen met betrekking tot de sociale zekerheid  voor zelfstandige ondernemers vind je terug ophttps://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus 
13/07/2020
Mondmasker verplicht  : affiche FOD Economie
Hier vindt u de affiche zoals opgenomen in de communicatiekit van de FOD Economie.
Wij herinneren er aan dat deze communicatiekit tal van andere nuttige affiches bevat .
Deze kan u terugvinden op het adres 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-het
10/07/2020
Mondmasker verplicht
Vanaf 11 juli 2020 is het dragen van een mondmasker  verplicht voor iedereen die in de winkel aanwezig is.
Dit geldt zowel voor het cliënteel als voor de handelaar en zijn personeel.
U kan dienaangaande deze mededeling aan het cliënteel afficheren.
Integrale tekst van het M.B.

07/07/2020
Catering: verlaging BTW-tarief tot 31/12/2020
Tot 31 december 2020 wordt het BTW-tarief voor cateringdiensten ( zoals voor de restaurantdiensten)  verlaagd tot 6 %.
Dit geldt niet voor het verschaffen van 
van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.". Hiervoor blijft het toepasselijk tarief 21 %.
07/07/2019
Catering
Tijdens recepties of banketten met privékarakter  mag er, in tegenstelling tot hetgeen eerder aangekondigd, niet gedanst worden, met als enige toegestane afwijking 
 de openingsdans van het pas getrouwde koppel tijdens hun huwelijksfeest.
03/07/2020

Hieronder vindt u enkele FAQ met betrekking tot de organisatie van recepties en banketten
( Bron : www.info-coronacrisis.be)


Hoe zit het met gezeten recepties en banketten ?

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een gezeten receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring.

Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden.

Banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden worden ook als een receptie of banket met privékarakter beschouwd.

Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.

De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter :

·         Wordt verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming;

·         Voor maximum 50 personen tot 31 juli 2020 (maximum 100 personen vanaf 1 augustus 2020);

·         Het mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

·         Met respect voor het protocol of voor de volgende geldende regels van toepassing voor de horeca :

o   de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;

o   een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;

o   enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

o   het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

o   het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;

o   er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

o   terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd  overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :

De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:

o   de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;

o   een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;

o   enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

o   elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

o   het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

o   het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;

o   er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

o   terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

Mag ik een receptie of banket  bij mij thuis organiseren?

Ja, het is mogelijk om een gezeten receptie of een banket met privékarakter bij je thuis te organiseren. Er moet wel een beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur en de regels voor de horeca moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020). Een etentje, receptie of barbecue die georganiseerd wordt binnen de eigen sociale bubbel (maximum 15 personen) valt niet onder de verplichting van een professionele catering/traiteur noch onder de regels van de horeca.

Mag er bij een receptie of een banket een buffet georganiseerd worden?

Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020). Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.01/07/2020
Gisteren verscheen eindelijk het ministerieel besluit waarin de nieuwe versoepelingen opgenomen zijn zoals beslist tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 25 juni 2020. 
Voor onze sector betekent dit dat vanaf 1 juli  opnieuw catering/traiteur activiteiten toegelaten zijn en dat er geen beperking meer opgelegd is wat betreft het aantal toegelaten marktkramen op de markt.
Catering/Traiteur
Catering/traiteur activiteiten  zijn toegelaten  voor max.50 personen tot en met  31 juli 2020  en tot 100 personen tot en met 31 augustus 2020.
De volgende modaliteiten dienen nageleefd te worden :
- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
- een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan;
-  enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
- het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;
- het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
- terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
- drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur `s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur 's nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

Zoals u kan vaststellen moeten de aanwezigen NIET aan hun eigen tafel blijven zitten

Bij het organiseren moet u de instructies toepassen zoals opgenomen in de Gids voor een veilige heropstart van de Horeca  en Goede praktijken Horeca

Markten
Art. 10. De bevoegde gemeentelijke overheid kan de markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, en de kermissen toelaten onder de volgende modaliteiten:
1° het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
2° de markt- en kermiskramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm;
3° de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt of de kermis;
4° de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
5° de markt- en kermiskramers mogen voor consumptie ter plaatse voeding en dranken aanbieden met naleving van de modaliteiten voorzien door artikel 5;
6° er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of de kermis aanwezig zijn;
7° er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
De toegang tot de markten en de kermissen door de bevoegde gemeentelijke overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de "Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan".

Op de hierna vermelde link vindt u integrale tekst van het ministerieel besluit :
Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus  COVID-19 te beperken

22/06/2020
Overbruggingsrecht juni 2020
Indien u recht hebt op het overbruggingsrecht voor de maand juni  2020 dan moet u een nieuwe aanvraag indienen via uw sociaal verzekeringsfonds.
Opmerking :
Wij vernemen dat de meeste sociale verzekeringsfondsen dienaangaande een schrijven richtten naar diegenen die reeds een vergoeding ontvingen. 
09/06/2020
Brussels Hoofdstedelijk gewest
Compenserende COVID-19 premie ten bedrage van € 2.000

Wie kan deze premie ontvangen ?

Elke zelfstandige, vennootschap of vereniging die de volgende zes vragen bevestigend beantwoordt:

Op 18 maart 2020 beschikte u over minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?
U heeft niet de COVID-19-premie van 4.000 euro per vestigingseenheid aangevraagd, noch enige andere premie tegen de achtergrond van de COVID-19-gezondheidscrisis bij een gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt?
3 Uw onderneming heeft ten hoogste vijf voltijdse equivalenten in dienst ?
4 U bevindt zich in een van de volgende gevallen?
 • een zelfstandige als eenmanszaak, die een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020
 • een vennootschap waarvan een zaakvoerder of bestuurder een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020
 • een vennootschap waarvan de zaakvoerder of bestuurder in loondienst is en waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
 • een vereniging waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
Uw onderneming heeft een economisch en handelsoogmerk ?
Tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft ze niet meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen?
 
Beantwoordt u bevestigend op deze 6 vragen? Dien dan de premieaanvraag en de bijhorende bijlagen uiterlijk op 30 juni 2020 in.

Op de link http://werk-economie-emploi.brussels/nl/check-premie-covid-19-compenserende kan u nagaan of u recht hebt op de premie.
Hiervoor dient u uw ondernemingsnummer en uw rijksregisternummer  in te vullen.

Indien van toepassing moet het formulier de volgende bijlagen bevatten:
 
 • een bankattest betreffende de zichtrekening van uw onderneming (of een rekeninguittreksel met vermelding van de benaming van de onderneming en het rekeningnummer)
   
 • een foto van de bankkaart voor de zichtrekening van de onderneming (jpegformaat)
   
 • een foto recto/verso van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag (jpegformaat)
   
 • voor een vennootschap waarvan de zaakvoerder in loondienst is of voor een vereniging:
  • een kopie van de loonbrief van de zaakvoerder of de bestuurder in loondienst voor april 2020
  • een verklaring op erewoord aangaande het feit dat de meerderheid van de werknemers van de onderneming in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
Deze informatie kan u terugvinden op  de link http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-compenserende#
08/06/2020
Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Vanaf vandaag treedt de derde fase van de versoepeling in werking.
Deze wordt geconcretiseerd in  het M.B. van 5 juni 2020 waarvan u de  volledige inhoud kan raadplegen in hoger ververmelde link.
Wat is er gewijzigd voor onze sector.?
- De beperking van 1 klant per 10 m²  is niet meer van toepassing.
OPGELET
DE SOCIAL DISTANCING , T.T.Z. DE AFSTAND VAN 1,5 METER TUSSEN ELKE PERSOON MOET ALTIJD  GEGARANDEERD BLIJVEN, ONGEACHT DE OPPERVLAKTE VAN DE VOOR DE KLANTEN TOEGANKELIJKE  VLOEROPPERVLAKTE.
een contactpersoonwordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
- Vanaf 1 juli 2020  is het 
gebruik van vaste of tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en banketten voor een maximum van 50 personen volgens de zelfde voorwaarden als deze van het restaurantwezen, toegestaan.
M.a.w.. vanaf die datum mag u opnieuw BBQ's of andere feesten met bediening organiseren voor- of  doen bij uw klanten , dit voor zover aan de hierna vermelde voorwaarden voldaan wordt. 
- de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
- een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
- enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
- elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal;
- het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
- er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
- terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
- drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur `s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten.
OPMERKING
Particulieren die zelf een feestje organiseren mogen dit voorlopig met maximaal 10  personen doen, leden van het huisgezin inbegrepen.

26/05/2020
Corona
Hieronder vindt u de update zoals deze zal gepubliceerd worden in De Belgische Beenhouwerij van  1 juni 2020
Corona update

15/05/20
Markten
Zoals reeds aangekondigd mogen er vanaf maandag 18 mei opnieuw markten georganiseerd worden.

Hieronder vindt u de passage hierover zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Art. 1 &6 bis De bevoegde gemeentelijke overheid kan de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten die maximaal 50 kramen bevatten, toelaten onder de volgende modaliteiten: 
- het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam; 
- het betreft geen brocante- of rommelmarkt;
 - de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof;
 - de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt; 
- de marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten; 
- bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;
- er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
 - er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt. 
Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. 
In afwijking van het 2de lid  mag een volwassene de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
Onverminderd paragrafen 3 en 4 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang tot de markten door de bevoegde gemeentelijke overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de “Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”. 
Een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.
Ministerieel besluit van 15 mei  2020 tot wijziging van het M.B. van 23/03/2020  met betrekking tot de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
            
14/05/2020
Markten
De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren dat er  – met instemming van de lokale overheden - vanaf 18 mei e.k. opnieuw markten mogen  worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.
           
09/05/2020
Ministerieel besluit van 8 mei  2020 tot wijzing van het M.B. van 23/03/2020  met betrekking tot de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Hoewel voedingswinkels   behoren  tot de kritieke  sector en  niet gedwongen werden hun activiteiten tijdelijk  stop te zetten , zijn ook de hieronder vermelde bepalingen ( voor zover u deze nog niet toepast)  van toepassing ,die gepaard gaan met de opening van andere detailhandelszaken die niet tot de kritieke  sector  behoren.
— Eén klant per 10 m² wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;
— Indien het voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m² bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
 — De onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten. 

Er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten 
Een uitzondering geldt voor  een volwassene die de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen

Om de toepassing van de hierboven vermelde regels te garanderen moeten passende preventiemaatregelen getroffen worden. 
Hiermee worden veiligheids-en gezondheidsvoorschriften  van materiële , technische  en /of organisatorische  aard bedoeld.
Deze preventiemaatregelen betreffen zowel de veiligheid van de klanten als het personeel.

Hiervoor werden er generieke gidsen ter beschikking gesteld .
Verifieer of de reeds door u genomen veiligheidsmaatregelen ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.
Is dit niet zo moet u de gepaste aanpassingen doorvoeren. 

Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan
Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan

Behoudens de reeds  gekende uitzondering blijven de markten verboden.
Nieuw is dat een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toestemming  van de gemeentelijke overheid.

Op de website  www.info-cornavirus.be vindt u de veelgestelde vragen (FAQ)  aangepast aan de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei ii. 

08/05/2020
Schoonmaken betaalterminal
Op onderstaande link vindt u tips voor het reinigen van uw betaalterminal :
https://mijnbetaaloplossing.be/nl/terminal-schoonmaken.html 
08/05/2020

Vlaams gewest
De steunmaatregelen van het Vlaams gewest met betrekking tot de coronacrisis staan nu op de hierna vermelde link:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-c... 

Op het adres www.vlaio.be kan u doorklikken naar tips voor heropstart.

08/05/2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag ll. over te gaan tot fase 1B van het exitplan welke de eerste stap inhoudt naar de heropening van de kleinhandelzaken.
Op dit ogenblik is het ministerieel besluit nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Zodra dit het geval is wordt deze gepubliceerd op onze website. 
Zoals u allicht al vernomen hebt wordt vanaf maandag 11 mei 2020 de ambulante handel opnieuw toegestaan .
De markten blijven evenwel nog steeds verboden.
De Fod Economie heeft een gids voor de heropening van winkels  beschikbaar gesteld op haar  website.
In deze gids vindt u o.a. richtlijnen voor de detailhandelaar, voor de organisatie van ambulante handel en oor de klant. 
Op dezelfde pagina vindt u tevens een affiche gericht naar de klant  met een aantal veiligheidsmaatregelen en een communicatiekit die kan gedownload worden. 
Deze communicatiekit bevat de hierboven vermelde affiche gericht naar de klant  in A3 formaat en in A4 formaat (in 2 delen) en ook onder de vorm van pictogrammen.

Deze informatie is terug te vinden in de hieronder vermelde link

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/coronavirus-tips... 

04/05/2020
Vlaams gewest : compensatiepremie
Ondernemingen  die te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60%  ten gevolge van   de coronavirusmaatregelen kunnen vanaf heden de aanvraag indienen.
via onderstaande  link :

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/hoe-vraag-je-de-corona-compe...

Algemene informatie over de compensatiepremie vindt u op de website https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
04/05/2020

In onderstaande  link vindt u het coronadossier zoals dit  gepubliceerd is in De Belgische Beenhouwerij  nr. 5 van 3 mei 2020
Dossier Corona
04/05/2020
Ter info
Op de hierbij gevoegde link vindt u de integrale tekst van het 
ministerieel beluit van 30 april 2020 tot wijzing van het M.B. met betrekking tot de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Nieuwe kortingsacties worden opnieuw toegestaan
28/04/2020

Controles en inspecties door het Agentschap
.
Het Agentschap normaliseert geleidelijk aan zijn controles.

Vanaf het begin van de maatregelen die de federale Regering op 18 maart van dit jaar heeft genomen, werden de activiteiten van handelszaken en bedrijven beperkt of verboden. Handelszaken actief in de voedingsketen konden hun activiteiten verder zetten, behalve de restaurants Ook de inspectie- en controlediensten met inbegrip van het FAVV behoren tot de organisaties waarvan de werking als essentieel werd beschouwd en dit om de veiligheid van burgers in het algemeen en van de voedselketen te beschermen. In dit kader is het FAVV controles blijven uitvoeren. Het agentschap heeft haar controleplan aangepast en richtte zich in eerste instantie op de meest prioritaire controles, zoals het opvolgen van klachten, van non-conformiteiten en de controles bij import en export. Het FAVV start deze week met een geleidelijke normalisatie van haar activiteiten.

Uiteraard moet dit in alle veiligheid kunnen gebeuren. Voor alle controles wordt alles in het werk gesteld om de tijd ter plaatse zo kort mogelijk te houden en dit met een aangepaste checklists.

Tijdens controles moeten een aantal bijzondere maatregelen worden voorzien die te allen tijde moeten worden nageleefd.
Het doel van deze maatregelen is om de fysieke afstand en de tijd voor de fysieke controle tot een minimum te beperken. Dit betekent dat:

 • De missies worden grondig voorbereid. Dit maakt het mogelijk om de tijd aanwezig bij de bezochte onderneming tot een minimum te beperken.
 • Controleurs houden voldoende afstand van de gecontroleerde (minstens 1,5 meter). Controleurs verzorgen een goede handhygiëne voor en na de controle.
 • Controles van documenten worden beperkt. Documenten kunnen vooraf of nadien elektronisch overgemaakt worden.
 • Contact van materiaal van de controleur met dat van de ondernemer wordt in de mate van het mogelijke beperkt en er wordt indien nodig ontsmetting voorzien.
 • Documenten waaraan maatregelen gekoppeld zijn, zullen wel ter ondertekening voorgelegd worden, met respect van de maatregelen voor de fysieke afstand en de handhygiëne.


De controleur/ inspecteur zal de gecontroleerde hierover specifiek inlichten.


28/04/2020

OVERBRUGGINGSRECHT
De ministerraad heeft beslist om het overbruggingsrecht te verlengen voor de maand mei.
      
27/04/2020

VEILIG WERKEN
In  onderstaande link vindt u de gids Veilig aan het werk. Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan.
Generieke gids
  

SOCIALE INSPECTIE

De sociale inspectie  besteedt een   bijzondere aandacht aan de huidige Coronaviruscrisis. 

Hieronder vindt u de  checklist die de sociale inspectie gebruikt bij de controle. 

Checklist preventie COVID-19

Dit laat u toe u voor te bereiden op een eventuele  controle en de huidige situatie in uw zaak te evalueren en, indien nodig, te verbeteren. 

Deze kan u ook , naast heel wat andere informatie, terugvinden  op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg https://werk.belgie.be/nl  in de link Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen .   

Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk  waarbij u verplicht aangesloten moet zijn indien u personeel tewerkstelt. 

Via nieuwsbrieven of op de website krijgt u  heel wat nuttige informatie zoals een hygiëneplan, preventiemaatregelen en een  risicoanalyse die u moeten helpen deze crisis te beheersen. Is dit niet het geval dan kan u deze informatie ook terugvinden  op de  website van de Externe Dienst waarbij u aangesloten bent.   

21/04/2020
Bericht van het Raadgevend Comité van het FAVV

De Europese Commissie heeft in overleg met de lidstaten een vragen en antwoorden document (FAQ) betreffende COVID-19 en voedselveiligheid uitgewerkt. De Nederlandse vertaling van dit document is beschikbaar via de website van de Europese commissie: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas_nl.pdf

Er werd eveneens een link toegevoegd op de informatiepagina van het FAVV over het coronavirus: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

Wij raden u aan deze pagina op onze website regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwigheden. 

21/04/2020
Bericht van het FAVV
Velen onder u hebben het in deze tijden druk maar toch wensen wij jullie te informeren over de mogelijkheid 
van individuele ondersteuning die het FAVV biedt wat betreft de allergeneninformatie  aan de consument.
Hieronder vindt u het integrale bericht.

Voorstel van het FAVV om geïnteresseerde B2C bedrijven te ondersteunen

In de huidige context van de coronacrisis zijn sommige bedrijven gesloten of werken ze op lage capaciteit. In deze zeer moeilijke situatie proberen bedrijfsverantwoordelijken deze periode van lage activiteit op verschillende manieren te benutten. Het FAVV wil hen individuele ondersteuning bieden door met hen alle aspecten te overlopen van een belangrijke wetgeving die soms foutief wordt toegepast door gebrek aan tijd of kennis: de communicatie van allergeneninformatie aan de consument.
De verantwoordelijken van bedrijven in de B2C sector die geïnteresseerd zijn in deze individuele begeleiding, hoeven enkel maar contact op te nemen met de Lokale Controle-Eenheid van hun regio. Een controleur zal worden aangeduid om op afstand (telefoon, e-mail, videoconferentie) de vragen van de inrichting hieromtrent door te nemen en om te verduidelijken wat er kan worden gedaan. 

Antwerpen : Info.ant@favv.be  03/202 27 11

Oost-Vlaanderen/Vlaams-Brabant : Info.ovb@favv.be   09/210 13 00

West-Vlaanderen: Info.wvl@favv.be   050/30 37 10

Vlaams-Brabant/Limburg: Info.vli@favv.be 011/26 39 84

Brussel: Info.bru@favv.be  02 211 92 00

Deze individuele begeleiding door de controleurs worden tot 29 mei aangeboden. Daarna zal de gegroepeerde begeleiding hervatten, zoals de begeleidingscel van het FAVV die al meer dan 10 jaar dagelijks uitvoert (meer informatie over de activiteiten van deze cel via http://www.favv.be/vcb/).

20/04/2020
Ter info
Op de hierbij gevoegde link vindt u de integrale tekst van het 
ministerieel besluit van 17 april  2020 met betrekking tot de maatregelen  om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Voor onze sector wijzigt er niets

17/04/2020

Sluiting van de openbare markten ( Steunmaatregelen)

Zoals dit het  geval is in Vlaanderen via de hinderpremie  ( zie De Belgische Beenhouwerij  nr.4 van 5 april   2020 en/of www.vlaio.be) voorziet ook  het Brussel Hoofdstedelijk Gewest  een eenmalige premie voor de ambulante handelaars die in  de KBO ingeschreven zijn met deNACE code  47.810Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.

De toegekende premie bedraagt € 4.000 per bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , met een maximum van € 20.000 per onderneming .

De premie aanvraag moet uiterlijk  op 1 juni 2020 worden ingediend

Meer informatie vindt  u  op de link https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen ( Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor Brusselse ondernemingen ?).

De aanvraag moet ingediend worden via de link  http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19

10/04/2020

Forfaitaire belastingplichtigen.

Inzake BTW

Slagers-spekslagers die gewoonlijk enkel op openbare markten hun koopwaar verkopen en geen vaste winkeluitbating hebben , die dus geen gemengde activiteit hebben, mogen een inventaris opmaken  van de niet verkochte en vernietigde goederen om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis  Het betreft hier de bederfbare goederen die ze tijdens deze coronacrisis niet konden verkopen en die  bijgevolg vernietigd werden.

Inzake directe belastingen:

De administratie zal met deze mededeling inzake btw rekening houden bij de uitwerking van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake directe belastingen voor de betrokken belastingplichtigen. Onder andere de  inventaris van de niet verkochte en vernietigde goederen zal ook inzake directe belastingen van belang zijn.

Het volledig bericht kan u terugvinden in de hierna vermelde  link: bericht
10/04/2020
Overbruggingsrecht en bijdragen
Hieronder vindt u de FAQ waarin naast de zelfstandigen in hoofdberoep ook de nieuwe maatregelen voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen actief na hun pensionnering opgenomen zijn
Voor de aanvraag dient u zich te wenden tot uw sociaal verzekeringsfonds
FAQ 
06/04/2020                       

De limiet voor contactloze kaartbetalingen wordt opgetrokken

Contactloze betalingen aanvaarden : het is snel, makkelijk en veilig. En vooral: het is – in volle coronatijden – meer dan ooit de meest hygiënische manier om aankopen af te rekenen. Daarom hebben de banken besloten om de limieten voor contactloze kaartbetalingen zonder pincode op te trekken.

Vanaf 14 april 2020, wordt de transactionele limiet voor contactloze kaartbetalingen zonder pincode in België opgetrokken va...n 25 naar 50 euro per kaartbetaling. De consumenten moeten hun pincode pas intikken bij een betaling van meer dan 50 euro.

Vanaf deze datum zullen de Worldline betaalterminals die vandaag - binnen de huidige quarantainemaatregelen – nog actief zijn, stapsgewijs aangepast worden aan de nieuwe limieten.

https://mypaymentsolution.be.worldline.com/nl/home.html/…

06/04/2020
Ministerieel  besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. 
 
Wat is er gewijzigd voor onze sector ?
- Kortingsacties in handelszaken en winkels die open mogen blijven zijn toegelaten wanneer deze acties reeds beslist of in uitvoering waren voor 18 maart 2020
-Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren ( opening voor 7 uur 's ochtends is bijgevolg opnieuw toegelaten)

03/04/2020
FAVV ( www.favv.be
Op de coronavruspagina waar heel wat interessante informatie kan teruggevonden staat in de FAQ o.a. het volgende :

MARGINAAL, LOKAAL, EN BEPERKT VOOR DE B2B VERKOOP ZONDER ERKENNING (VERKOOP VAN MAXIMAAL 30% VAN DE OMZET, BINNEN EEN STRAAL VAN 80 KM)

Is de regel marginaal, lokaal en beperkt (30% 80 km) voor de B2B verkoop zonder erkenning nog geldig?
De regel marginaal en beperkt voor de verkoop aan andere professionele zaken (B2B verkoop) zonder erkenning wordt tijdelijk opgeheven. Dit wil zeggen dat meer dan 30% B2B verkocht mag worden en dat er geen limiet is op het aantal eigen vestigingen waar levensmiddelen aan mogen verdeeld worden.
De 80km (lokaal) blijft wel behouden om bijkomende verre verplaatsingen te vermijden

CORONAVIRUS EN VOEDSEL

Kan je via voedsel besmetten/besmet worden?

Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld ten opzichte van rechtstreeks contact (zie bij voorbeeld https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route). Dit soort risico's wordt meer bepaald beheerd door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Reiniging is altijd beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden ervan worden nageleefd (zie gebruiksaanwijzingen).

Moeten winkelmanagers (vooral in bulkverkoop) speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld.

Het FAVV herinnert, zoals steeds, aan het belang van de naleving van een goede basishygiëne. Een reflex die het mogelijk maakt om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, van welke aard ook. Deze algemene aanbevelingen hebben in het bijzonder betrekking op persoonlijke hygiëne (thuisblijven als je ziek bent, handen wassen, ...), voedselhygiëne (al het rauwe vlees voldoende koken, ...), en aanbevelingen voor netheid en hygiëne op de werkplek (regelmatige en voldoende reiniging van oppervlakken, ...).
In de huidige omstandigheden van Covid-19 heeft het agentschap de sectoren in een nota verzocht de bestaande aanbevelingen en verplichtingen inzake levensmiddelen en persoonlijke hygiëne strikt toe te passen, alsook door regelmatige reiniging en ontsmetting van oppervlakken en voorwerpen die in contact/nabijheid kunnen komen met mensen. Reiniging met zeep en warm water is inderdaad zeer effectief om interpersoonlijke overdracht van covid-19 tegen te gaan. Reiniging met zeep is een essentiële stap voor de desinfectie. Reiniging is vaak beter dan desinfecteren. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd (zie gebruiksaanwijzing).

Zijn er specifieke aanbevelingen voor de operatoren over het gebruik van handschoenen of kan worden gezegd dat het regelmatig en correct wassen van de handen (volgens de aanbevelingen op onze website m.b.t. Covid-19) volstaat?
Een goede handhygiëne is, meer nog dan anders, van vitaal belang. De nadruk moet dus worden gelegd op het correct wassen van de handen met warm water en zeep, eventueel gevolgd door een ontsmetting.
Zelfs bij het dragen van handschoenen moet op elk moment een goede handhygiëne worden toegepast. Handschoenen kunnen soms een vals veiligheidsgevoel geven: je voelt je beschermd en je denkt minder aan het regelmatig wassen/ontsmetten van je handen!
Wanneer een verkoper meerdere klanten bedient zonder zijn handschoenen te wisselen, bestaat in deze bijzondere context van Covid-19 bovendien het risico dat de handschoenen een vector van het virus worden, tussen consumenten (via de verpakking) of naar de verkoper indien hij zijn gezicht met de handschoenen aanraakt...
Handschoenen zullen de verspreiding van het virus dus niet stoppen. Gewoon je handen wassen tussen elke klant is een zeer goede oplossing om besmetting te voorkomen.
http://www.favv.be/consumenten/dagelijksleven/bereiding/handschoenen/

02/04/2020
Nieuwe steunmaatregel Vlaams Gewest

Compensatiepremie ondernemers.

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Meer info vindt u op de website www.vlaio.be 

Website coronavirus COVID-19
https://www.info-coronavirus.be/nl/

Federale steunmaatregelen en andere nuttige informatie

https://economie.fgov.be/nl 

Gewestelijke steunmaatregelen en andere nuttige informatie

Vlaams Gewest : www.vlaio.be 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  https://1819.brussels/nl

Steunmaatregelen FOD Financiën
https://financien.belgium.be/nl/coronavirus 

FAVV
Aanbevelingen voedselverwerkende bedrijven

Document woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen.

Nieuws van Worldline 

Onze maatschappij en economie gaan uitdagende tijden tegemoet. Hier bij Worldline hebben we de evolutie van de Covid-19-uitbraak sinds januari op de voet gevolgd en ondernemen volgende stappen voor onze werknemers en klanten.

Om deze crisis het hoofd te bieden, hebben we tot nu toe de volgende maatregelen genomen:
1) De gezondheid en het welzijn van onze werknemers, onze klanten en onze gemeenschappen is onze topprioriteit.

  We hebben al alle nodige maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. Om deze reden werken onze medewerkers zoveel mogelijk van thuis.

   2) We blijven achter onze klanten staan en vastbesloten om hen te blijven ondersteunen..

   Daarom hebben we 3 ondersteunende maatregelen getroffen, die op hun verzoek beschikbaar zijn:                                 

           1. De mogelijkheid om de betaling van de in april verschuldigde factuur uit te stellen tot in mei in geval van problemen in verband met het coronavirus. Meer info op02 727 88 99.

           2. De mogelijkheid voor handelaars die hun producten en diensten aan hun klanten moeten leveren tijdens de lockdown om voor 3 maanden, en zonder verdere verplichting, kosteloos een betaalterminalte verkrijgen. Meer info op078 055 029.

           3. De optie voor verkopers die een betalingspagina nodig hebben, voor een gratis betalingspagina voor e-commerce services gedurende 3 maanden. Meer info op 078 150 068.

   3) We blijven ons inzetten om onze klanten te ondersteunen en te zorgen voor de continuïteit van onze diensten.

    Onze bedrijfscontinuïteitsplannen zijn volledig operationeel. We nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat al de operaties die door ons ondersteund worden, kunnen worden voortgezet en dat u uw diensten aan uw eindklanten kunt blijven verlenen. U kunt ervan uitgaan dat we steeds onze bijdrage zullen leveren om iedereen veilig te houden en tegelijkertijd de continuïteit en de gebruikelijke kwaliteit van onze dienstverlening te verzekeren.

   Overzicht van de overheidsmaatregelen  ( inclusief de steunmaatregelen) .

   Zoals u kan vaststellen zijn de voedingswinkels niet geviseerd door de weekendsluiting.

   Aangezien bij de communicatie eenzijdig verwezen wordt naar supermarkten leidt dit tot verwarring. Via chat met het kabinet van minister-president Jambon werd ons bevestigd dat de slagerijen open mogen blijven tijdens het weekend aangezien deze een voedingszaak zijn. 


   Coronavirus: Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen

   Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

   Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

   Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

   Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

   Wat de scholen betreft:
   • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
   • De crèches blijven open.
   • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden
    aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen
    of in besloten ruimtes;

   Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

   • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
   • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
   • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
   • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
   • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
   • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt
   • aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde
   • aanbevelingen.

   Wat het werk betreft:

   • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .
   Wat het openbaar vervoer betreft:
   • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.
   We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde
   aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.
   Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en
   met name voor bepaalde sectoren.

   In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :
   1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
   2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
   3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
   4. Betalingsplan btw
   5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
   6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
   7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
   8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
   9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
   10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
   Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.
   Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen
   wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel
   hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te
   beperken.

   De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
   • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
   • - Voor vragen over economie: 0800/120.33

   Federale steunmaatregelen

   Uitkering tijdelijke werkloosheid stijgt

   De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken.

   Afbetalingsplan RSZ

   Kampt je bedrijf met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis? Dan kan je voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De RSZ zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen. 
   Wat is het voordeel hiervan? Je kan je schuld aflossen met maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Leef je het plan na, dan kan je je economische activiteiten normaal voortzetten.

    Betalingsplan BTW

   Ook de federale overheidsdienst Financiën voorziet steunmaatregelen voor bedrijven die hinder ondervinden door het coronavirus. Dat moet zulke ondernemingen meer financiële ademruimte geven en toelaten om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

   Zo kan je tot en met 30 juni 2020 btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag.

   Betalingsplan bedrijfsvoorheffing

   Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw. 

   Betalingsplan personenbelastingen en vennootschapsbetalingen

   Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw en bedrijfsvoorheffing.

    

    

   Vermindering sociale bijdragen

   Ook voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus zijn er extra steunmaatregelen. 

   Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. 

   Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen

   Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

   De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
   Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

   Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen of overbruggingsrecht

   Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daaromgenoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.

   De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

   Deze situaties worden geval per geval bekeken.

   Tijdelijke werkloosheid

   Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie stil omdat leveringen uitblijven? Dan kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. 

   De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.
   Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus.

    

   Bijkomende informatie kan u terugvinden op de website van de FOD Economie www.economie.fgov.be

   Steunmaatregelen Vlaams Gewest

   Sluitingspremie

   De regering voorziet een eenmalige premie van 4.000,00 euro voor horeca zaken die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend moeten sluiten gaat het om 2.000,00 euro.

   Indien de sluiting langer dan 3 weken duurt dan komt er een forfaitair bedrag van 160 euro per sluitingsdag boven op.

   Crisiswaarborg

   Bedrijven in financiële moeilijkheden met bestaande financiële schulden kunnen bij de banken een nieuwe schuldenregeling vragen. De Vlaamse overheid zal hiervoor 75% garant staan.

    Meer informatie kan u terugvinden op de website  www.vlaio.be

   Steunmaatregelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Op dit ogenblik ( in bespreking) zijn er nog geen  specifieke steunmaatregelen voorzien zijn voor ondernemingen gevestigd in dit Gewest.

   Eventuele maatregelen zullen gepubliceerd worden op de website www.1819.be